Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 1/2000
Cztery kąty marzeń
Mieszkanie - marzenie, potrzeba?
Jakie - własne czynszowe? Skąd pieniądze ? Ile kosztuje? Gdzie taniej i lepsze? Pytań dla rozwiązania tego, ciągle jednak, problemu szczególnie dla ludzi młodych nie brakuje. Problem nie gaśnie w skali kraju. Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast szacuje potrzeby mieszkaniowe na około 300 000 - 500 000 mieszkań czynszowych. W kraju w roku 1998 oddano do użytku 2 027 mieszkań, w roku 1999 około 5 200. W Biłgoraju, problem mieszkaniowy istnieje nadal. Jest tym bardziej pogłębiony, gdyż mieszkań potrzebują ludzie niezamożni, liczący na mieszkania komunalne.

Według danych UM w Biłgoraju, na mieszkania komunalne oczekuje 300 rodzin. Zasoby mieszkań komunalnych to 623 lokale i 361 mieszkań socjalnych. Te zasoby mimo wykonywania różnych manewrów zamienne - wymiennych nie wystarczają na zlikwidowanie problemu mieszkaniowego w naszym mieście, podobnie jak w kraju.

Ponad cztery lata temu jako antidotum na chroniczny brak mieszkań wymyślono między innymi towarzystwa budownictwa społecznego. Budowane przez nie mieszkania miały być dostępne dla osób przeciętnie zarabiających i oczywiście nie posiadających tytułu prawnego do innego mieszkania.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Powstało w Biłgoraju jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 29 stycznia 1997 roku. Działalność gospodarczą rozpoczęło od l kwietnia 1998r. Założycielem i głównym 100 % udziałowcem spółki jest gmina - miasto Biłgoraj reprezentowana przez Zarząd Miasta. Radę nadzorczą spółki stanowię; przewodniczący - Jan Skórzak i członkowie - Władysław Romańczuk, Jan Kukiełka, Zbigniew Ryba. Prezesem zarządu jest Marek Łukasik. Przedmiotem działania biłgorajskiego TBS ma być budowa domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadzie najmu. Zakłada się budowę corocznie , poczynając od roku bieżącego, ok. 15 -40 mieszkań. Głównym źródłem finansowania inwestycji mieszka-niowych TBS jest preferencyjny kredyt z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. Prowadzone jest działanie w celu pozyskania wspólników i partycypantów spośród zainteresowanych współ-finansowaniem budowy mieszkań. Byłyby to nie tylko osoby fizyczne, ale i prawne. Kapitał założycielski wynosi 645 000 zł, w tym 25 000 zł -to wkład gotówkowy a 650 000 zł. to aport rzeczowy w postaci działki budowlanej przy ul. Kochanowskiego (2890m2), nieruchomości zabu-dowanej przy ul. Zamojskiej 84 (5.903m2),działki budowlanej przy ul.3Maja 36(247m2) i nieruchomości z dwoma budynkami przy ul. Łąkowej 13 (6.515m2) - gdzie znajduje się siedziba Towarzystwa.

TBS rozpoczął działanie od budowy... garaży. Decyzja ta przyniosła komplikacje, których skutki sięgają tego roku. Wynajm garaży miał iść "jak woda" i nie poszedł. Do dziś jest kilka garaży do wynajęcia. Główną barierą okazała się wysoka cena. Miasto pomaga jak może, problem jednak pozostaje. Prezes Łukasik "łamie sobie głowę" - co z tym zrobić ? Dalej szukać najemcy? Zmienić przeznaczenie? Poprawić funkcjonalność - tu znowu koszty ?

Jest też sukces, który wyraźnie poprawia prezesowi nastrój - od października ubr. TBS jest spółką samo finansującą się, to wynik drakońskiej ekonomii w spółce. Koszty zmniejszono do minimum - w TBS pracuje 2 osoby! Maksymalnie rozkręcono sposoby pozyskania dochodów - wynajęto wszystko co się dało.

Przed tebeesem jednak główne zadanie - budowanie, wreszcie, mieszkań. Założenia na rok 2000 obejmują wybudowanie budynku przylegającego do budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja, w miejscu nieczynnej kotłowni. Będzie to 15 mieszkań. Środki finansowe są złożone; 25% inwestycji, czyli ok. 188 125zł pokrywa miasto, 70% to kredyt preferencyjny z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego i 10% z kaucji wpłaconych przez przyszłych najemców mieszkań. Dalsze plany przewidują rozpoczęcie procedury inwestycyjnej dla budowy budynku przy ul. Kochanowskiego. Koszt szacunkowy mieszkania w TBS powinien wynieść ok. 1 300zł za metr kwadratowy, przy czym mieszkania tebeesowskie są oddawane "pod klucz" z pełnym wyposażeniem technicznym, Dla porównania metr kwadratowy mieszkania w spółdzielni mieszkaniowej wynosi około 1 200zł. bez wyposażenia.

Komu to mieszkanie?
Regulamin określający kryteria i tryb wynajmu mieszkań przewiduje że przyszły lokator powinien posiadać stałe zameldowanie i przebywać w granicach miasta przez co najmniej 5 lat, posiadać stałe źródło dochodów przez 2 lata, wykazać, że mieszka w trudnych warunkach mieszkaniowych; nie nadających się na stały pobyt lub stanowiących inne zagrożenie lub też w budynkach przeznaczonych do rozbiórki, albo też zamieszkuje w mieszkaniu gdzie na jednego mieszkańca przypada mniej niż 5 m2 powierzchni mieszkalnej. Brane są pod uwagę również ważne względy zdrowotne lub rodzinne. Preferencje dla umieszczonych na miejskiej liście przydziału mieszkań o czynszu regulowanym.

Lokatorzy muszą posiadać gwarancję płatności czynszu a wysokość maksymalna dochodów nie może przekroczyć 1,3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie o więcej niż; 205 w jednoosobowym gospodarstwie domowym, 80% w dwuosobowym, 40% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób.
Pierwsze pieniądze jakie wyłoży przyszły lokator to kaucja wynosząca 10% wartości wybranego mieszkania. Czynsz jest regulowany i jego wysokość nie może być większa w skali roku od 4% wartości odtworzeniowej lokalu.

Nie ulega wątpliwości, że mieszkania w biłgorajskim TBS będą dostępne dla rodzin średniozamożnych, mimo to jest już 66 chętnych na te mieszkania.TBS sonduje potrzeby mieszka-niowe wśród zainteresowanych. To badanie ma określić w przyszłości kierunek działania Towarzystwa. Prognozy

Jak na początek to wskaźnik zainteresowania jest zupełnie przyzwoity, mówi on też, że nasze miasto nadal się rozwija, oby rów-nolegle z jego rozwojem szedł rozwój budownictwa mieszkaniowego. Prognozy są dobre, utrzymane ulgi podatkowe z tytułu budownictwa mieszkaniowego, pojawiają się prywatni deweloperzy , potrzebę są tylko tereny uzbrojone i ...pieniądze. Gdzie jednak, mają mieszkać ci, którzy nie mają takich pieniędzy jak kandydaci do tebneesowskich mieszkań?

Tu bilans jest ciągle ujemny dla budownictwa komunalnego i socjalnego dla wielu pozostaną jeszcze cztery kąty marzeń.

Marek J.Szubiak

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: