Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 10/2000
Za unijne pieniądze
Dnia 16 sierpnia 2000 r. minął termin składania wniosków od gmin, powiatów i organizacji pozarządowych do unijnego programu PHARE 2001. jak to wykorzystano w mieście i powiecie?

Od 2000 roku Polska otrzymywała pomoc finansową w ramach trzech programów przed-akcesyjnych: PHARE 2, ISPA, SAPARD. Udzielana nam pomoc służyła na realizacje celów wskazanych w dokumencie Komisji Europejskiej Partnerstwo dla Członkostwa. Program PHARE 2 - czyli Pomoc dla Restrukturyzacji Gospodarek Polski i Węgier - budowa instytucji oraz wsparcie inwestycyjne, ISPA - Przedakcesyjny instrument Strukturalny - ochrona środowiska i transport, SAPARD Przedakcesyjny instrument Wsparcia dla Rolnictwa i Obszarów Wiejskich - rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich.

Unia Europejska na podstawie wskaźników ekonomicznych oraz statystycznych określa wysokość pomocy przypadającej na dany kraj , istotną rolę przy określaniu wysokości pomocy mają postępy na drodze do członkostwa w Unii Europejskiej oraz stopień wykorzystania środków pomocowych. Biorąc pod uwagę wszystkie te wskaźniki Komisja Europejska zaproponowała dla Polski następujące roczne alokacje : PHARE 2 - ok. 400 min euro, ISPA - ok. 312- 385 min euro, SAPARD - ok. 170 min euro.

Dotychczas w ramach programu PHARE otrzymywaliśmy rocznie średnio 200 - 210 min euro. Pomoc Unii Europejskiej dla naszego kraju może wzrosnąć nawet czterokrotnie. Natomiast w przypadku programów ISPA i PHARE 2 wysokość pomocy będzie uzależniona także od sumy, na jaką zostaną zaopiniowane poszczególne projekty - powoduje to, że suma ta może się wahać w poszczególnych latach. Z puli 150 mln euro, przeznaczonych na poziom regionalny, dla województwa lubelskiego przypada kwota 15,7 min euro, dzielona w czterech komponentach: infrastruktura, przeciwdziałanie bezrobociu, pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz fundusz małych grantów. W trzech pierwszych grupach wkład na jeden projekt ze strony Unii Europejskiej wynosi 2 min euro. Oznacza to, że w tych dziedzinach możliwe są do realizacji od jednego do maksymalnie trzech wniosków. W funduszu małych grantów do podziału na wszystkie złożone i zaakceptowane wnioski są 2 min euro.

O unijne pieniądze wnioski również składały: Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Gmina i Miasto Biłgoraj. "Gmina Biłgoraj w roku 1998 wystąpiła o środki z PHARE w ramach programu STRUDER II na budowę drogi gminnej Dereźnia - Podlesie o długości 900 mb. Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego, pełniąca rolę Komitetu Sterującego, nie zakwalifikowała wniosku. Uznała potrzeby Gminy Biłgoraj za nieuzasadnione. Agencja preferowała miasto Biłgoraj, miasto i gminę Tarnogród, a także Łukowe z rejonu bilgorajskiego oraz co dziwne, uznała za istotne, by również zaliczyć gminę Zwierzyniec, miasto Tomaszów, Hrubieszów i Zamość. Gmina Biłgoraj była jako jedyna obok miasta Biłgoraja udziałowcem Agencji. Czyżby na tym miało polegać członkostwo i sąsiedzkie partnerstwo? Decyzja ta zamknęła w 2000 r. drogę gminie do środków pomocowych PHARE z Komitetu Integracji Europejskiej.

Gmina Biłgoraj wnioskowała również o środki z programu PHARE 2000 na budowę drogi Ujście (woj. podkarpackie) -Łukowa (gmina Biłgoraj) na łączną kwotę 600 tyś. złotych. Wniosek przeszedł pomyślnie etap kwalifikacji, ale środków gmina-nie otrzymała. Gmina Biłgoraj przystąpiła do Miedzygminnego Związku Komunalnego TANEW w celu złożenia wniosku w programie ISPA. Gmina złożyła wniosek na kanalizację w Hedwiżynie, który nie znalazł akceptacji. Związek, którego przewodniczącym jest Burmistrz Miasta Biłgoraja Stefan Oleszczak, nie dopełnił formalności rejestrowych.

Do Banku Światowego Gmina Biłgoraj złożyła wnioski o wsparcie kanalizacji w Hedwiżynie, wodociągu Ujście - Łukowa -Andrzejówka oraz na drogę Ujście - Bukowa, co tez dotychczas nie znalazło uznania i oczekiwanych środków pomocowych. W ocenie Wójta Gminy Biłgoraj środki pomocowe udzielane samorządom są medialnym nagłośnieniem o dobrach, jakie spłyną do samorządów w związku ze stowarzyszeniem ze strukturami europejskimi. Prawda wygląda niestety bardzo szaro i smutno, przez co możliwości inwestycyjne gmin, a wyjątkowo wiejskich, dotkniętych w sposób szczególny wielce niekorzystnym zjawiskiem społecznym, jakim wg rządu jest nieracjonalna sieć szkolna, z roku na rok w zastraszającym tempie maleją." relacjonował rozgoryczony wójt F. Piętak. W ostatnim roku Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizowała wiele programów.

Program PHARE i Struder 2 -obejmujący woj. lubelskie. Program dotyczył współfinansowania inwestycji infrastrukturalnych w gminach ze środków Unii Europejskiej. Agencja pełniła funkcję terenowej jednostki realizującej program poprzez bezpośredni nadzór nad zadaniami, refundowanie ponoszonych wydatków, rozliczenia i sprawozdawczość.

Pakiet usług finansowych dla sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw woj. lubelskiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego. Obejmuje pomoc doradczą oraz poręczenia kredytów i pożyczek na działalność gospodarczą - wartość programu - 24 tyś. zł. Rozwój usług dla małych i średnich przedsiębiorstw - usługi doradcze i szkoleniowe. Projekt finansowy przez Polską Fundację Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Warszawie - wartość projektu -5800 zł. Program dot. Realizacji zadań wynikających z dokumentu "Kierunki działań Rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw do 2002 roku".

Obejmują świadczenia:

  • bezpłatne usługi doradcze,
  • dofinansowanie specjalistycznych usług doradczych,
  • refundacje kosztów szkoleń,
  • organizacje konferencji na temat dostępnych źródeł finansowania MSP- wartość projektu - 18750 zł. Programy realizowane przez BAAR S.A. wspólnie z Towarzystwem Gospodarczym w Biłgoraju:
    l. Projekt dotyczy zorganizowania " Biłgorajskiego Biura Informacji o UE" realizowanego w ramach programu Inicjatyw Proeuropejskich, finansowanego ze środków PHARE Unii Europejskiej - kwota 38 tyś. zł.
    2. Projekt utworzenia Forum Organizacji Pozarządowych powiatu biłgorajskiego. Projekt finansowy przez Fundacje im. Stefana Batorego w Warszawie-wartość projektu - 13 tyś. zł.
    3. Projekt "Kobieta potrafi" skierowany do kobiet zarówno pracujących jak i bezrobotnych poprzez wspieranie ich w poszukiwaniu własnej drogi zawodowej.

Projekt finansowany jest przez Fundację im. Stefana Batorego -wartość projektu - 6800 zł.

Udział miasta w funduszach przedakcesyjnych do tej pory obejmuje trzy fundusze.

Fundusz ISPA- został złożony wniosek jako Związek Komunalny Gmin Zlewni rzeki Tanew, wniosek ten obejmuje całą zlewnię rzeki Tanew i ochronę wód. Wniosek nie został zaakceptowany został przyjęty w roku 2000, leży w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska, który obsługuje ten fundusz - zostanie ewentualnie rozpatrzony w następnych edycjach. Burmistrz miasta Biłgoraja S. Oleszczak nie spodziewa się jakiejś efektywności ani też jakichkolwiek środków finansowych z tego funduszu, w założeniach polskich ten fundusz ma służyć dużym przedsięwzięciom komunikacyjnym i ochronie wód, są to oczyszczalnie odpowiedniej wielkości, duże zbiorniki retencyjne. "Nasze przedsięwzięcie jest za małe stąd tez próba utworzenia Związku Komunalnego, żeby problem urósł do dużego, ponieważ w funduszu jedno przedsięwzięcie- zadanie kosztowało 5 mln. euro i wtedy to zadanie nie byłoby samego Miasta Biłgoraja ale Związku Komunalnego. Związek jest tuż przed rejestracją i będzie posiadał osobowość prawna -relacjonował burmistrz S. Oleszczak który był inicjatorem utworzenia tego związku - projekt ten wynosi około 30 min. zł. Jest około 30 różnych zadań nałożonych na każdą gminę aby kompleksowo uratować rzekę Tanew- jest to 18 gmin leżących przy brzegu Tanwi są to gminy nie tylko woj. Lubelskiego ale także gminy woj. dawniej przemyskiego, karpackiego.

"Fundusz SAPARD - jest przepisany do obszarów wiejskich. Jako miasto jesteśmy za małe aby korzystać z funduszu ISPA, a za duże, żeby korzystać z funduszu SAPARD. Program SAPARD obsługuje Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa i już otrzymaliśmy odpowiedź, że nie otrzymamy żadnych środków, gdyż ten program dotyczy wyłącznie obszarów wiejskich. Dla Gmin, które są w związku komunalnym jest to korzystniejsze, i gminy te mogą korzystać nie tylko z ISPY.

Fundusz PHARE ma siedem kierunków oddziaływania np.: mikropożyczki, wiele też dotyczy obszarów wiejskich. Miasto Biłgoraj złożyło wniosek na tzw. PHARE 2001 na realizację programu z kompleksowej gospodarki odpadami na terenie Roztocza Zachodniego, obejmuje siedem gmin. Główne oparcie to nasze wysypisko i jego modernizacja na 8 min. zł. Ma to obejmować segregowanie śmieci, poczynając od gospodarstw domowych, a następnie przez kompostownie, a pozostałe odpady na śmieciowsko oraz sprzedaż. Wniosek został złożony do ministra Kropiwnickiego, byliśmy na trzecim miejscu, ale z fazy realizacyjnej zostaliśmy przesunięci do rezerwy. Środki finansowe będą przyznawane w maju lub czerwcu 2001 roku a uruchamiane we wrześniu lub w październiku 2001.

Mamy jeszcze czas aby uruchomić własne wysiłki. Fundusz PHARE jest przyznany na pięć lat jak nie będzie PHARE 2001 to będzie PHARE 2002. Jeszcze nie możemy tracić nadziei, jeszcze się tak nie zdarzyło, żeby Biłgoraj nie dostał pieniędzy z jakiegoś funduszu-mowa jest o kwocie około 5 min. A więc czekajmy do maja i trzymajmy kciuki. - mówił z nadzieją burmistrz S. Oleszczak.

Nasza nadzieja jest podobna. Pieniądze unijne są w Polsce "B" jeszcze bardzo potrzebne.

Marta Cholewińska

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: