Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 10/2000
O związkowych problemach i młodzieży chowaniu
z prezesem Zarządu Oddziału ZNP w Biłgoraju - Grzegorzem Dobrzyńskim, rozmawia Marek J.Szubiak.

MJS - Skoro mamy jubileusz, to może byłby Pan uprzejmy przypomnieć krótko historię Związku.
GD - 95 lat temu w Pilaszkowie koło Łowicza powstała pierwsza organizacja nauczycielska Polski Związek Nauczycielski, Celem tej organizacji była walka o polską szkołę w Królestwie Polskim. W okresie międzywojennym działały w środowisku oświatowym dwa związki; Zrzeszenie Polskich Nauczycieli Szkół Początkowych, później Związek Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych. W 1930 roku powstał jednoczący dotychczasowe Związek Nauczycielstwa Polskiego. W czasie okupacji ZNP przekształcony został w Tajną Organizację Nauczycielską, prowadził tajne nauczanie. W powiecie biłgorajskim w TON działali; Stanisław Adamczyk, Antoni Łagowski i Marian Ledwójcik.

W okresie powojennym ZNP, jak i inne związki zawodowe, został upolityczniony - władze partyjne zobowiązały go do politycznego szkolenia nauczycieli. W 1945r. powołany został tymczasowy Zarząd Oddziału Powiatowego ZNP w Biłgoraju a jego prezesem został Edward Margiela.

Jaki jest stan osobowy Związku?
Na koniec roku 1999 biłgorajski oddział ZNP liczył 387 członków, skupionych w 12 ogniskach szkolnych. Najliczniejsze ogniska są w ZSZ Nr 1, RCEZ oraz w Szkole Podstawowej Nr 2 i SP Nr 3. w Biłgoraju. Nie mamy jeszcze ognisk związkowych w gimnazjach. Członkowie ZNP stanowią 34,45% ogółu nauczycieli a wśród pracowników administracji i obsługi szkół wskaźnik ten wynosi nieco ponad 18%.

Czy na skutek reformy szkolnictwa powstawały problemy kadrowe wśród nauczycieli, redukcje zatrudnienia wymagające zaangażowania ZNP?
Reforma ogólnie wiązała się z likwidacją klas VII i VIII szkół podstawowych i wprowadzaniem gimnazjów. Mamy pozytywną ocenę reformy pod względem kadrowym gdyż wszyscy nauczyciele zatrudnieni na czas nieokreślony znaleźli pracę, również w gimnazjach a inni skorzystali z prawa przejścia na emeryturę. Problematyczny może okazać się rok szkolny 2001/2002 w szkołach średnich, ale mamy nadzieję ,że i te problemy zostaną rozwiązane.

Realizacja Karty Nauczyciela stwarza jednak pewne problemy?
Nowa Karta Nauczyciela przyniosła obietnice znacznej podwyżki płac, które okazały się prawdziwym "niewypałem" i tylko obietnicami. Karta Nauczyciela przeniosła prawo do ustalenia 25% wynagrodzeń nauczycieli na samorządy. Chodzi tu o dodatek funkcyjny np. za wychowawstwo klasy, dodatek motywacyjny za wyniki pracy, dodatek za trudne warunki pracy oraz inne dodatki i nagrody. Wiemy, że samorządy nie dostały od rządu tyle pieniędzy na wynagrodzenia dla nauczycieli, ile się im należy.

Jednak samorządy, tak miejski jak i powiatowy, naszym zdaniem nie uzgodniły ze związkami zawodowymi, w tym z ZNP, regulaminów wprowadzania nowych stawek wynagradzania. Mało tego, licząc nowe stawki dodatku motywacyjnego potrącono nam przyznane i wypłacone wcześniej wynagrodzenie. Mimo rozmów i próśb kierowanych na piśmie przez ZNP do władz samorządowych miasta i powiatu, samorządy nie uznały naszych racji. Wobec powyższego Zarząd Oddziału skierował wniosek do Wojewody Lubelskiego o uchylenie odnośnych uchwał rad powiatu i miasta. Czekając na decyzje deklarujemy jako ZNP wolę rozmów, negocjacji i współpracy z samorządami miasta i powiatu. Mimo wszystko Związek pozostaje nadal w sporze ze Starostwem i Urzędem Miasta, co do sposobu ustalenia regulaminów płacowych i sposobu naliczania podwyżek.

Jakie jest średnie pensum nauczyciela?
Średnie wynagrodzenie brutto wynosi od l stycznia br. 1869zł, a przed podwyżką - 1582zł. Czyli średnio, podwyżka wyniosła ok. 287zł. Najwięcej skorzystali na podwyżce nauczyciele z pełnym przygotowaniem pedagogicznym, legitymujący się stażem od 5 do 10 lat pracy. Nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów podległych samorządowi miasta otrzymali pełne podwyżki, a nauczyciele szkół średnich podległych powiatowi otrzymali podwyżki za 6 miesięcy i czekają na pozostała część. Nie potrafię powiedzieć jaka jest średnia pensja nauczycielska w szkołach i gimnazjach w Biłgoraju. *

Za te jeszcze nie w pełni wypłacone wynagrodzenia , nauczycielom przybyto obowiązków, zostali tez „po-selekcjonowani" według stopni?
Tak - jest to wprowadzenie systemu oceny pracownika jak w żadnym innym zawodzie. Byłoby to dobre, gdyby na awans nie trzeba było czekać aż 3 lata i spełniać wiele szczegółowych warunków. Teraz mamy nauczycieli; stażystów, nauczycieli kontraktowych, oraz mianowanych i dyplomowanych.

Stopień awansu przyznaje nauczycielowi nie dyrektor, który przecież zna go najlepiej, ale komisja składająca się, miedzy innymi, z ekspertów (których jeszcze nie ma) MEN. ZNP nie był przeciwny tej drodze awansu, ale uważa, że droga ta jest zbyt uszczegółowiona i sformalizowana.

Nauczyciel musi napisać plan rozwoju zawodowego na 3 lata, zatwierdzić to musi dyrektor. Nauczyciel musi zdać relację z realizacji tego planu, dyrektor może odmówić zatwierdzenia. Gdy realizacja planu zostanie zatwierdzona przez dyrektora, nauczyciel musi zdać egzamin przed odpowiednią komisją. Po pozytywnym egzaminie nauczyciel pisze kolejny plan na 3 lata itd. Stażysta musi mieć opiekuna spośród nauczycieli mianowanych, to jest najniższy stopień nauczycielski. Nauczyciel dyplomowany, to najwyższy stopień, choć przewidziany jest honorowy tytuł profesora oświaty.

To rzeczywiście czasochłonna i pracochłonna buchalteria, czy nie uszczupli to czasu na to, co nauczyciel robić powinien - nie tylko uczyć, ale i czuwać nad młodzieży „chowaniem"? Jaka jest nasza młodzież?
Młodzież mamy inteligentną , ma szerokie i ciekawe zainteresowania, jednak pod względem wychowawczym jest dużo trudniejsza od swoich poprzedników. Wynika to z tego, że ostatnie osiem lat zostały stracone pod względem wychowawczym. Większą wagę przykładano do programów nauczania i stosowania lektur szkolnych, a mniej czasu poświęcano wychowaniu. Znikły godziny ponadwymiarowe, koła zainteresowań, zlikwidowano świetlice dla młodzieży - dlatego pytam, gdzie ta młodzież ma spędzać czas? Z drugiej strony obserwujemy aktywność młodzieży w zajęciach pozalekcyjnych. Przykładem jest tu krajoznawstwo pięknie rozwinięte w SP Nr l w Biłgoraju. Jednak problem czasu wolnego młodzieży czeka na pełne rozwiązanie.

Czy ZNP w wydaniu biłgorajskim ma oblicze polityczne?
W wydaniu biłgorajskim, przynajmniej za mojej prezesury, która rozpoczęła się od 16 sierpnia br, polityki uprawiać nie będziemy, jesteśmy przede wszystkim związkowcami i na takie zabawy nie mamy chęci i czasu. Nie ukrywam jednak, że na szczeblu centralnym ZNP należy do OPZZ i tam wpływy polityczne mogą mieć miejsce.

Dziękuję za rozmowę i życzę pięknych osiągnięć na jubileusz stulecia Związku.

* Na podstawie danych ZOPO-W w Biłgoraju, średnia pensja nauczyciela szkoły podstawowej w Biłgoraju, przed podwyżką wynosiła - 1.357,49 zł, po podwyżce - 1.510,06 zł. Pensja nauczyciela gimnazjum przed podwyżką wynosiła -1.226,62zł, a po podwyżce 1.480,25 zł.

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: