Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 11/1999
Noce pod dachem
Od dłuższego czasu spotykało się w Biłgoraju bezdomnych nocujących zimą w przypadkowo wybranych miejscach, przeważnie na dworcu, klatkach schodowych, kotłowniach. Od 5 listopada br. otwarta została , w budynku "Budomontu" przy ul. Sikorskiego, noclegownia dla bez-domnych. Noclegownia składa się z 3 pomieszczeń, w tym dwu pokoi sypialnych i sanitariatu, łączna powierzchnia wynosi około 80 m2. Urządzono kącik świetlicowy, jest telewizor. Z noclegowni korzysta 12 bezdomnych w wieku od 22 do 65 lat. 6 osób pochodzi z Biłgoraja, a pozostali spoza terenu miasta. 5 osób utrzymuje się z renty, a pozo-stali są bezrobotnymi. Obecność w noclegowni to efekt, w większości przypadków, choroby alkoholowej i skierowania tutaj przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej lub po-licję. Dlatego też zarządcą tego locum jest Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Iskra" w Biłgoraju -główny inicjator utworzenia noclegowni. Przedsięwzięcie to udało się zrealizować dzięki pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie i władz samorządowych miasta, które przeznaczyły na ten cel kwotę 20 OOOzł., jak też Centrum Pomocy Rodzinie przy Starostwie Powiatowym w Biłgoraju. "Mie-szkańcy" noclegowni, która czynna jest od godz. 18,00 do godz 9,00 dnia następnego, korzystają na miejscu z posiłków - śniadania i kolacje, nie-stety tylko do końca grudnia, a obiady konsumują w jadłodajni PCK.

Intencją organizatorów noclegowni jest nie tylko "dach nad głową" dla potrzebującego, ale też danie szansy każdemu kto tu przebywa, do po-nownego powrotu do społeczeństwa, przez wyjście z nałogu, znalezienie pracy i własnego miejsca w życiu. Poświęcone są temu prelekcje i po-gadanki wygłaszane przez działaczy ruchu abstynenckiego, dba o to bardzo znany działacz Eugeniusz Karp. Udało się już znaleść pracę dla jed-nej osoby, być może i inni znajdą zajęcie - to jest tym ludziom bardzo potrzebne. Powstanie noclegowni -pierwszej w historii Biłgoraja- było możliwe dzięki wzajemnym zrozumieniu celu i wzajemnej pomocy organów samorządowych miasta i powiatu z organizacją społeczną, jest to piękny przykład do naśladowania przez innych.

MJS

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: