Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 11/1999
Drogi, nasze drogi
Drogi powiatowe w mieście

Drogami powiatowymi w Biłgoraju zarządza Zarząd Dróg Powiatowych utworzony uchwałą Rady Powiatu Biłgorajskiego z dnia 8 stycznia 1999 roku o statusie jednostki bu-dżetowej podporządkowanej Zarządowi Powiatu.

Obszar działalności obejmuje sieć dróg powiatowych o łącznej długości 598 km oraz 35 obiektów mostowych. Łączna długość dróg powiatowych na terenia miasta Biłgoraja wynosi ponad 47 km. W sieci dróg publicznych wyróżniamy drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne. Drogą powiatową jest droga łącząca miasta będące siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedziby gmin między sobą. Zaliczenie do kategorii dróg powiatowych i przebieg dróg leży w kompetencji Rady Powiatu, która podejmuje w tej sprawie uchwałę po zasięgnięciu opinii rad gmin i w porozumieniu z marszałkiem województwa. Na za-sadzie tego porozumienia wiele dróg na ulicach Biłgoraja znalazło się w zarządzę ZDP. O współpracy z samorządem miasta w zakresie dróg bardzo pochlebnie waraża się dyrek-tor Zarządu Dróg Powiatowych w Biłgoraju Ryszard Kostrubiec:

- Współpraca z zarządami samorządów terytorialnych układa się bar-dzo dobrze i coraz lepiej. Przykładem może tu być porozumienie zawarte między innymi z Zarządem Miasta Biłgoraja w zakresie utrzymania dróg i ulic w mieście. Miasto Biłgoraj zadeklarowało na rok 2000 kwotę 400 tyś zł, która będzie udziałem miasta w odbudowie i remontach dróg miejskich będących pod nadzorem Zarządu Dróg Powiatowych. Przynajmniej drugie 400 tys.zt. dołoży do tego Zarząd Dróg Powiatowych. Mając takie środki uważam, że dużo można będzie w mieście dokonać, a potrzeby w zakresie remontu dróg ich nawierzchni i chodników są bardzo duże.

Z pewnością dobra współpraca bez żadnych kolizji kompetencyjnych jaką mamy z Zarządem Miasta przyczyni się do dobrych wyników naszej pracy. Korzystając z okazji chciał-bym bardzo serdecznie za to podziękować Panu burmistrzowi Stefanowi Oleszczakowi i jego zastępcy Panu Tadeuszowi Ferensowi.

Czas na roboty drogowe przychodzi z wiosną, teraz mamy zimę i to z kaprysami, które zmieniają czasami niespodziewanie warunki na drogach, czyniąc je niekiedy nieprzejezdnymi.

Do "wojny" z zimą na drogach, ZDP jest przygotowany. Opracowano plan zimowego utrzymania dróg powiatowych na sezon zimowy 1999/2000. Akcją zimową objęto łącznie 543 km. dróg i ulic powiato-wych w tym 39 km odcinków zapobiegania gołoledzi. Zabezpieczono dostawę soli, piasku, siatki przeciwśnieżnej i pali ogrodzeniowych. Do akcji zimowej przeznaczono między innymi; 9 pługów czołowych i bocznych, 1 pług wirnikowy, 3 piaskarki, 9 nośników pługów oraz ładowarki, równiarki i spycharki. O przygotowaniu do zimy dyrektor R.Kostrubiec mówi:

- Zimy się nie boimy. Jednostki, które wygrały przetarg do obsługi akcji zimowej mają postawione określone warunki, a szczególnie - łączność całodobową przez telefony komórkowe, pług w trakcie jazdy odśnieżającej drogę powiatową przejeżdżając na inną drogę powiatową musi również oczyścić tę drogę łączącą drogi powiatowe. W czasie akcji pojazdy oczyszczające drogę mają obowiązek udzielić pomocy lub wezwać pomoc do pojazdów zablokowanych na poboczach czy drogach. W czasie akcji przewidujemy zacieśnienie współpracy z wójtami dla partycypowania przez gminy w kosztach odśnieżania dróg.

Do prowadzenia wojny w myśl słynnego powiedzenia Napoleona są potrzebne trzy rzeczy - pieniądze, pieniądze, pieniądze, nawet do prozaicznej "wojny" z zimą również. Przewidywane koszty utrzymania zimowego dróg powiatowych wyniosą około 530 tyś. zł na rok bieżący przewiduje się ponad 339 tyś. zł. Czy to wystarczy? Podobno musi. Jakie będą losy "wojny" drogowców z zimą zobaczymy, pierwsza bitwa z trzeciej dekady listopada była chyba przegrana przez drogowców. Życzymy im jednak zwycięstwa w 2000 roku.

Marek J.Szubiak

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: