Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 12/2000
Głos z osiedla Śródmieście
Wypowiedź inż. Romana Kowala przewodniczącym Rady Osiedla Śródmieście.

Rada Osiedlowa powstała około dwóch lat temu, biuro znajduje się przy ul. Kościuszki 28, jest połączone z Radą Osiedla Nadstawa. Rada Osiedla Śródmieście po ukonstytuowaniu przystąpiła do wykonywania swoich obowiązków statutowych. Została powołana grupa z członków rady-osób, które dysponują wolnym czasem. Teren, który obejmuje Śródmieście został zwizytowały i wszelkie uwagi jakie nasunęły się komisji i mieszkańcom Śródmieścia zostały zaprotokołowane. Jeden egzemplarz protokółu został skierowany do Urzędu Miasta. Wiadomo, że Urząd Miasta nie jest w stanie wykonać wszystkiego w stu procentach w krótkim czasie, więc dlatego Rada Osiedla Śródmieście wykazała rzeczy, które są najpilniejsze. Urząd Miasta po przeanalizowaniu protokołu niektóre pozycje ujął w swoim przyszłorocznym planie. A pozostałe wnioski zostały przeniesione na następne lata.

W tym roku przy ul. Kościuszki obok Szkoły Podstawowej nr 2 Biłgoraju zostały wstawione słupki metalowe w chodniku. Została naprawiona jezdnia na ul. Lubelskiej i 3-go Maja, został też wyłożony chodnik przy ul. Lubelskiej i przed Urzędem Miasta.

Ważniejsze inwestycje na następne lata to zagospodarowanie malej kotłowni przy ul. 3-go Maja, zagospodarowanie trenu po składzie byłej kotłowni róg ulic Rynek - Moniuszki, kratka burzowa do odprowadzania wody przy ul. Kościuszki. Następną sprawą jest założenie regulacji świetlnej przy skrzyżowaniu ul. Partyzantów i Kościuszki przy byłym Banku NBP. Był też zgłaszany projekt regulacji świetlnej przy ul. Piłsudskiego i Długiej obok przedszkola. Rada Osiedla zgłaszała też postulat zagospodarowania trenu przy PKS-ie. Urząd Miasta wystosował pismo do Rady Osiedlowej o akceptację wniosku na zagospodarowanie terenu poprzez postawienie Domu Handlowego, Rada Osiedla wyraziła zgodę, ale pod pewnymi warunkami, ten teren będzie zagospodarowany przez biznesmenów z Biłgoraja, a nie z innego terenu i musi być tam parking dla samochodów.

Został jeszcze problem po sklepie "Bitra" ponieważ została tam otwarta pijalnia piwa i mieszkańcy bloku zwracali się do Rady Osiedla z prośbą aby zwróciła się do Urzędu miasta o nie wydawanie zgody na otwarcie tej pijalni, ponieważ przeszkadza to mieszkańcom bloku, ale zezwolenie zostało wydane.

Ogólnie biorąc współpraca Rady Osiedlowej z Urzędem Miasta układa się pomyślnie.

Notowała Marta Cholewińska

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: