Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 2/2000
Kombatancka konsolidacja
11 lutego nr w wyniku działania Komitetu Założycielskiego, odbyło się pierwsze Walne Zebranie Stowarzyszenia Kombatantów i Osób Represjonowanych Ziemi Biłgorajskiej. Na zebranie do sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Biłgoraju przybyli delegaci z kół kombatanckich Biłgoraja, Frampola, Księżpola, Tereszpola i Goraja. Przybyli też zaproszeni goście, wicestarosta Marian Mazurek, prezes Koła ZIW ppłk. Andrzej Olszewski, oraz kombatanci z innych kół w charakterze obserwatorów. Stowarzyszenie jest już zarejestrowane i działa na podstawie przyjętego statutu. Walne Zebranie poświęcone było wyłonieniem władz stowarzyszenia i opracowaniem programu działania.

Zebranie prowadził Witold Dembowski a rozpoczęło się od obszernej informacji złożonej przez Mariana Ledwójcika wyjaśniającej przyczyny powołania nowej organizacji kombatanckiej w powiecie biłgorajskim. Stowarzyszenie powstało w wyniku secesji ze Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Przyczyną tego dramatycznego kroku był pogłębiający się konflikt pomiędzy Kołem Miejskim a Zarządem Wojewódzkim, później Okręgowym, w Zamościu, którego działalność ograniczała się w istocie do pobierania składek członkowskich i hamowania jakichkolwiek działań demokratycznych mających na celu większą samodzielność kół terenowych. Biłgorajscy kombatanci uznali, że tego rodzaju "czapka" nie jest im potrzebna, a opuszczenie tego stowarzyszenia i założenie nowego - własnego - otworzy im szersze możliwości działania i pomo-cy swoim członkom, na zasadach w pełni demokratycznych. Przyjęto też nie stosowaną dotąd zasadę, że peł-nienie funkcji w nowym stowarzy-szeniu będzie społeczne. Nowe stowarzyszenie kombatanckie z siedzibą w Biłgoraju jest wyrazem przeciwstawienia się centralistycznym dążeniom władz ZK RP i BWP.

- Dlaczego mamy prosić władze w Zamościu, by zechciały nami rządzić - kończył swoją wypowiedź M.Ledwójcik podkreślając też, że mała organizacja mająca takie same uprawnienia jak ogólnopolska, zna lepiej potrzeby swoich członków i lepiej potrafi im pomóc.

W dyskusji poruszano sprawy ciągłości uprawnień kombatanckich, składek członkowskich, przyczyn secesji, podległości organizacyjnej stowarzyszenia i inne kwestie organizacyjne. Przykładem do naśladowania wydaje się koło we Frampolu, skupiające żołnierzy z różnych frontów i partyzantów rożnych formacji, którzy nie kierując się przekonaniami politycznymi potrafią wspólnie działać bez żadnego nadzoru. W dyskusji i wypowiedziach oficjalnych podkreślono, że nowe stowarzyszenie jest organiza-cją samodzielną i samorządną zarejestrowaną jedynie w Urzędzie ds. Kombatantów w Warszawie.

Wicestarosta M.Mazurek złożył informację o powstającym w Biłgoraju Domu Kombatanta, w którym znajdzie miejsce i właściwą opiekę około 65 kombatantów. Dom Kombatanta będzie w zarządzie Starostwa Powiatowego, które też jest inwestorem obiektu w oparciu o środki finansowe Urzędu ds. Kombatantów. Otwarcie Domu Kombatanta przewiduje się w roku 2001. Na zakończenie M.Mazurek wyraził zadowolenie z powstania powiatowej organizacji kombatanckiej w Biłgoraju. Ppłk. A.Olszewski podkreślił konieczność aktywności kombatantów w życiu społecznym i działalności państwowej, wyraził też poparcie dla inicjatywy powołania nowego stowarzyszenia.
W trakcie obrad dokonano wyboru władz stowarzyszenia. W skład Zarządu weszli; Marian Ledwójcik - prezes, Witold Dembowski - zastępca, Regina Mazur - sekretarz, Feliksa Pieczykolan - skarbnik, oraz po-zostali członkowie zarządu:
Apolonia Strus, Klementyna Sławińska, Edward Kobylański, Jan Szubiak, Józefa Mróz, Stefania Bedarczyk i Danuta Wilkos. Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej wybrano Stefanię Igras, a przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego Sta-nisława Grodzkiego.

Na zakończenie zebrania przyjęto uchwałę programową, w której Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Kombatantów i Osób Represjonowanych Ziemi Biłgorajskiej zaleca , między innymi, działanie zarządowi w zakresie: tworzenia warunków i organizowanie współpracy środowisk kombatanckich, sprawo-wanie opieki nad warunkami byto-wymi członków, popularyzowanie dziejów ruchu niepodległościowego, rozbudzanie wśród młodzieży ducha patriotyzmu i służby ojczyźnie, otaczanie opieką miejsc pamięci narodowej, dokumentowanie działalności kombatanckiej i dążenie do zjednoczenia ruchu kombatanckiego a również podejmowania działań aktywizujących członków stowarzyszenia do czynnego uczestnictwa w środowiskach kombatanckich.

Powstanie Stowarzyszenia Kombatantów i Osób Represjonowanych Ziemi Biłgorajskiej jest zwieńczeniem odwagi, trudnego lecz zdecydowanego działania grupy biłgorajskich działaczy kombatanckich pod przewodnictwem Mariana Ledwójcika, którzy udowodnili, że własne sprawy można wziąć we własne ręce, na zasadach demokratycznych, odrzucając dotychczasowy zbyteczny już centralizm.

Władzom stowarzyszenia i jego wszystkim członkom szczerze gratulujemy i życzymy sukcesów w działalności!

M.J.Szubiak

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: