Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 2/2000
XIX Sesja Rady Powiatu w Biłgoraju
28 stycznia 2000
Sesja, obok zwyczajowo rozpatrywanych spraw, jak: interpelacje, odpowiedzi i informacje starosty o pracy Zarządu Powiatu, czy innych spraw, poświęcona była głównie określeniem uchwałą, budżetu powiatu na rok 2000. Dominującymi tematami na sesji okazały się: Nagroda dla starosty Zasadność przyznania nagrody dla starosty Czesława Małyszka (PSL), w wysokości 50% wynagrodzenia zasadniczego - 3 710zł. brutto, zakwestionował radny Tadeusz Białas (SLD), podnosząc jako jedną z przyczyn kilkumiesięczne zatrzymanie wynagrodzenia dla pracowników Muzeum Ziemi Biłgorajskiej i koniecznością ogólnej oceny pracy starosty przy absolutorium.

Przekonywującym wydało się wystąpienie wicestarosty Mariana Mazurka, który wyjaśnił, że podstawą przyznania nagrody staroście jest między innymi dobre gospodarowanie funduszem płac, co przyniosło oszczędność. Rządząca koalicja PSL-SLD przegłosowała nagrodę dla starosty.

Energetyka
Dostawa energii w okresie zimy to kolejny dominujący temat na sesji. Nawiązaniem do tego była informacja przedstawicieli Korporacji Energetycznej w Zamościu o stanie do-staw energii w okresie anomalii atmosferycznych, jakie miały miejsce w okresie obfitych opadów śniegu i silnego mrozu. Z tych przyczyn powstało w powiecie bardzo wiele awarii trudnych do usunięcia ze względu na warunki atmosferyczne. W Rejonie Energetycznym Biłgoraj, w którym znajduje się ok.43 tys. odbiorców energii, przeznaczono na usuwanie awarii około 100 tyś. zło-tych. Obok tych wydatków przewiduje się nakłady inwestycyjne w Re-jonie Biłgoraj obejmujące m.in. linię Tarnogród - Biłgoraj. Podkreślono konieczność współpracy korporacji z wójtami i burmistrzami, szczególnie w zakresie inwestycji energetycznych i ułatwienia dostępu do urządzeń energetycznych na terenach prywatnych.

Herb Powiatu
W realizacji decyzji władz powiato-wych w zakresie przyjęcia insy-gnium powiatu w postaci herbu, sztandaru i insygniów starosty i przewodniczącego Rady Powiatu, przedstawiono radnym do oceny propozycje herbów Powiatu Biłgorajskiego. Projekty herbu omówił, przypominając tło historyczne Ziemi Biłgorajskiej, dr H.Seroka - przewodniczący Lubelskiego Towarzystwa Heraldycznego. Uwagę radnych zwróciły dwa projekty, nad którymi skupiła się dyskusja. Podkreślono w niej potrzebę konsultacji społecznej w tej sprawie. Wydaje się, że herb Powiatu Biłgorajskiego, utożsamia-nego z Ziemią Biłgorajską nie powinien zawierać elementu dzielącego Ziemię Biłgorajską, lub też symboli-zującego utworzenie Ziemi Biłgorajskiej z innych ziem, a powinien zawierać symbole charakterystyczne dla biłgorajszczyzny. Faktem jest że w przeszłości powiat biłgorajski nie miał herbu. Dziś jest to nieco inny powiat i nic nie stoi na przeszkodzie, by łączyć w nim współczesność z historią. Po konsultacji społecznej sprawa herbu powróci pod obrady Rady Powiatu.
Uchwały
Na sesji podjęto kilka uchwał, z których ważniejsze, obok uchwały budżetowej, dotyczyły;

  • zasad nabywania i zbywania nieruchomości stanowiących mienie powiatu,
  • opinii o zaliczeniu dróg na terenie powiatu przeworskiego do kategorii dróg powiatowych,
  • utworzenia ZSOiZ w Turobinie
  • nadania statutu Muzeum Ziemi Biłgorajskiej.
MJS
©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: