Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 2/2000
Konkurs na centrum
4 lutego br. w sali klubowej BCK, otwarta została wystawa pokonkursowa na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zespołu usługowego w rejonie dwor-ca PKS w Biłgoraju, zwanego popu-larnie centrum usługowo-handlowym. Otwarcia wystawy dokonał burmistrz Stefan Oleszczak. Przybyli autorzy I nagrody z Pracowni Projektowej IZABELIN - PACHOWSKI z Izabelina k/Warszawy - architekci; Ewa Pachowska, Janusz Pachowski, Andrzej Nasfeter i współpracujący Artur Słachciak.

Ogólnopolski konkurs architektoniczny na centrum usługowo-handlowe w Biłgoraju ogłoszony został przez Zarząd Miasta i lubelski Oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich. Termin składania prac wyznaczono na 10.01.2000. Do konkursu zgłoszono dziewięć projektów, które ocenił sąd konkursowy pod przewodnictwem mgr. inż. arch. Wojciecha Gąsiaka, z udziałem przedstawicieli Biłgoraja Stefana Oleszczaka i Lecha Kwiecińskiego. Pierwszą nagrodę przyznano niemal bezdyskusyjnie, nie przyznając drugiej, ale przyznając dwie trzecie dla:
dr inż. arch. Jana Zamsza (SARP Wrocław) i zespołu architektów -Wojciecha Dykowskiego, Andrzeja Feydasha i Pawła Szurygi ( SARP Lublin).
O podstawowych założeniach projektu mówił Janusz Pachowski;
- Zaproponowaliśmy parking ogólnodostępny w kondygnacji i częściowo w podziemiu. Realizacja tego parkingu w części podziemnej umoż-liwiła oswobodzenie z ruchu kołowe-go tego rejonu w części zachodniej. Chcemy cały ten rejon przeznaczyć na ruch pieszy. Druga kwestia waż-na dla nas to przeniesienie tradycji tego miejsca, czyli drobnego handlu. Ten pasaż jest głównie skoncentro-wany na drobnym handlu. Układ konstrukcyjny umożliwia swobodny podział tej przestrzeni w zależności od potrzeb klientów, na sklepy różnej wielkości . Również możliwe jest zastępowanie lokali sklepowych lokalami usługowymi lub drobną gastronomią. Ważnym elementem jest kino. Wydawało nam się, że takie miejsce, które będzie punktem węzłowym, powinno zawierać wszystkie funkcje centrotwórcze, a do takich funkcji należy kino. Rejon ten podkreślimy wieżą z zegarem, której w Biłgoraju nie ma. Dalej jest elegancki pasaż, prawie klimatyzowany, pełen drobnego handlu. W kondygnacjach górnych nad pasażem jest administracja dostępna albo z zewnątrz albo z pasażu. Całość zespołu zamyka budynek równoległy do ciągu pieszego Wschód - Zachód. Powinien to być budynek reprezentacyjny i zaplanowaliśmy tam bank. Budynek dworca PKS, powinien być akcentem w tym rejonie. Wszystkie budynki mają 3-4 kondygnacje, ze spadzistymi dachami, utrzymujący-mi charakter typowy dla zabudowy tego typu miast. Budynek dworca będzie jednak akcentem, zaprojektowano go równolegle do ulicy. Proponu-jemy tez nową formę zadaszenia nad stanowiskami autobusów, na zada-szenia wiszące. Staraliśmy się zacho-wać cala zieleń na placu, wprowa-dzając nowe elementy w postaci zielonego szpaleru z latarniami i in-nymi formami architektonicznymi.
Burmistrz S.Oleszczak w podsumowaniu konkursu podkreślił, że nagrodzona praca będzie miała gwarancje wykonania projektu technicznego, co przewiduje umowa z projektantami a dodatkowym argu-mentem jest to, że pracownia, która wygrała konkurs przedstawiła najkorzystniejsze dla Biłgoraja warunki ekonomiczne wykonania projektu technicznego.

Koszt konkursu wynosi 50000 zł w przedziale dwu lat, jest to koszt łączny.
- Bezpośrednio po tym konkursie będziemy zmieniać plan miasta w tamtym obszarze i wszystkie ewentualne uwagi, nie tylko właścicieli działek, ale i całego społeczeństwa miasta będą brane pod uwagę w planie tej części miasta, nie zmieniając jednak głównej filozofii planu urbanistycznego. Życzenia mieszkańców i uwagi będą w przypadku drobnych usterek uwzględniane, gdy będą racjonalne. Zainteresowanie realizacją przedsiębiorców rozpoczęta firma "Plus". Biorąc pod uwagę, ze w banku PKO w Biłgoraju są depozyty o wartości 80 mln zł, to sita nabywcza i możliwości inwestowania naszych rodzimych przedsiębiorców są tak duże, że jestem spokojny - inwestorzy się znajdą - powiedział nam burmistrz S.Oleszczak.

Projekt urbanistyczny na cen-trum usługowo-handlowe w rejonie dworca PKS z pewnością rozpocznie długi cykl architektonicznego porządkowania miasta, gdyż na te "porządki" czas najwyższy, jeżeli chcemy, by Biłgoraj był rzeczywiście miastem "urządzonym" z gustem.

M.J.Szubiak

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: