Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 2/1999
Fundusze dla Biłgoraja
Ponad trzydziestoosobowa grupa przedstawicieli organizacji charytatywnych, samorządów, fundacji i grup inicjatywnych pracujących nad tworzeniem funduszy lokalnych w Polsce, gościła w biłgorajskim hotelu "Dodo" na kilkudniowym szkoleniu w styczniu br. Organizatorem konferencji była BARR i Towarzystwo Gospodarcze, zaś współorganizatorem i gospodarzem spotkania była Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce reprezentowana przez prezesa Pawła Łukasiaka.

- Naszym celem jest prowadzenie takich spotkań w miastach, w których tworzą się fundusze lokalne, gdyż zależy nam na tym aby zawsze był to sukces lokalny. Dlatego jesteśmy w Biłgoraju, gdzie tak ładnie i ciepło zostaliśmy przyjęci. W fundusze lokalne jest zaangażowane 16 miast w Polsce, tworzą je ludzie zaangażowani społecznie. To kolejne spotkanie i kolejny raz wszyscy przyjechali, jest to dowód na to jak żywe jest zainteresowanie i jak to przedsięwzięcie jest potrzebne tym społecznościom - powiedział Paweł Łukasiak.
Konferencja poświęcona była strategii tworzenia i rozwoju funduszy lokalnych. Wcześniej w Biłgoraju gościli przedstawiciele Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Stowarzyszenia Europejskiego z Brukseli i przedstawiciele funduszów funkcjonujących w USA, była więc możliwość wymiany doświadczeń i poglądów.

- W grudniu ubr. odbyło się spotkanie z przedstawicielami przedsiębiorców, którzy w przyszłości będą głównymi podmiotami tworzącymi i fundującymi środki na fundusz lokalny w Biłgoraju. Chcemy tez aby zaangażowały się w to osoby prywatne, dlatego rozesłaliśmy w tym miesiącu do panad 60 przedsiębiorstw, instytucji, banków i osób prywatnych, obszerną informację o działalności funduszów lokalnych. Jest to forma zaproszenia do udziału w fundacji. Będzie to fundacja pod nazwą "FUNDUSZ LOKALNY ZIEMI BIŁGORAJ SKIEJ". Celem tej fundacji byłoby wspieranie finansowe dziedzin wymagających szczególnego potraktowania jak; kultura, oświata - pomoc stypendialna, sport, ochrona zdrowia czy przeciwdziałanie patologiom społecznym. Stąd próba, - mam nadzieję, że zakończona będzie sukcesem, - utworzenia funduszu lokalnego w Biłgoraju - powiedziała prezes Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Irena Gadaj.

Znaczącą rolę w dziele tworzenia biłgorajskiego funduszu lokalnego pełni współpracująca od dawna Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Biłgoraj został wytypowany jako jedno z czterech miast w Polsce do specjalistycznych badań w zakresie tworzenia funduszów lokalnych. W wyniku tych badań został najlepiej oceniony. Badanie to jednoznacznie wykazało, że są możliwości finansowe wśród przedsiębiorców biłgorajskich wsparcia finansowego takiego funduszu. Wyniki tych badań trafiły do fundatorów zagranicznych, dzięki czemu ARF pozyskała ponad 1 mln. dolarów na dofinansowanie programu funduszów lokalnych.

- Biłgoraj to miasto innowacji i aktywność społeczna jest tu bardzo skuteczna. Akademia będzie mogła wspierać również ten proces. Nie tylko będzie to spoczywać na barkach społeczności lokalnej. Inne miasta nie będą miały tej szansy - dodaje prezes Łukasiak.

Fundusze lokalne są instytucją, w której darczyńca ma możliwość określenia celu swojej darowizny, ale też może powierzyć to fundacji czy wskazać tylko dziedzinę, którą chce wesprzeć. Idea funduszu polega na tym, że łączy on wizję tych, którzy dają pieniądze z potrzebami społecznymi, które wskazuje fundacja. Poza tym jest tu ważny aspekt działalności fundacji polegający na działaniu łączącym społeczeństwo w Polsce, które coraz bardziej się rozwarstwia. Ludzie, którzy mają dużo pieniędzy, coraz trudniej definiują problemy społeczne. Choć oczywiście są i tacy, którzy nawet nie starają się tego robić. Fundusze lokalne mają oddziaływać społecznie, ale nie mogą być zaangażowane politycznie i wyznaniowe. Zasady gospodarowania funduszami lokalnymi muszą być przejrzyste, społecznie wiarygodne w 100% uczciwie rozliczane, na co baczną uwagę zwracać będą instytucje wspierające. Nie można w tym wszystkim pominąć elementu zaufania.

- Fundusze powinny być wiarygodne społecznie, a do tej pory nasze współdziałanie z BARR i Towarzystwem Gospodarczym wskazuje na to, że nie musimy się obawiać ryzyka dalszej współpracy - powiedział prezes Łukasiak.

Fundusz Lokalny w Biłgoraju - fundacja jest w końcowej fazie organizacji i przy końcu lutego przewiduje się sporządzenie formalnych dokumentów, wyłonienie władz fundacji, ustalenie zakresu i obszaru jej działania, choć już dziś przewiduje się, że obejmie on nie tylko Ziemię Biłgorajską ale też sąsiadujące zaprzyjaźnione z Biłgorajem gminy Zwierzyniec i Harasiuki. Może warto też włączyć i Radecznicę. Inicjatywa utworzenia funduszy lokalnych na Ziemi Biłgorajskiej z pewnością może liczyć na dobry odbiór społeczny.

M.J.Szubiak

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: