Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 3/2000
Inicjatywy Towarzystwa Gospodarczego
Inicjatywy Towarzystwa Gospodarczego Wiedza o Unii
Coraz bliższa integracja Polski z Unią Europejską (UE), a jednocześnie notowany w ostatnich miesiącach niewielki spadek poparcia społecznego dla członkowstwa w UE potwierdza potrzebę działań edukacyjnych i informacyjnych. Można bowiem przypuszczać, że w miarę przybliżania się do celu, liczba niechętnych integracji będzie się powiększać.

W związku z powyższym w II półroczu 1999 roku Fundacja Fundusz Współpracy w Warszawie w ramach Projektu Inicjatywy Proeuropejskie ogłosiła konkurs dla samorządów i organizacji pozarządowych na projekty dotyczące informowania społeczeństwa w zakresie integracji europejskiej.

Towarzystwo Gospodarcze w Biłgoraju chcąc stworzyć biłgorajskiej społeczności możliwość zapoznania się z całym inwentarzem zysków i strat, jakie wiążą się z przystąpieniem Polski do Unii, złożyło wniosek do konkursu na uzyskanie dotacji na realizację projektu; "Biłgorajskie Biuro Informacji o Unii Europejskiej"

Projekt okazał się interesujący dla Komisji Konkursowej i otrzymał dotację ze środków Unii Europejskiej RHARE na jego realizację. Głównym celem projektu jest - upowszechnienie wśród mieszkańców powiatu biłgorajskiego w maksymalnie przejrzysty i rzetelny sposób wiedzy na temat szans i zagrożeń, jakie niesie ze sobą przyszłe członkowstwo w Unii Europejskiej.
Realizacja projektu polegać będzie na przeprowadzeniu serii spotkań i seminariów dla przedsiębiorców, samorządowców, rolników, młodzieży, w trakcie, których poznają m.in. funkcjonujące instytucje UE, cele i zasady wspólnej polityki rolnej, skutki integracji dla małych i średnich przedsiębiorstw, prawo pracy UE, programy pomocowe itp.

Naszym celem będzie nie tylko propagowanie idei integracyjnej, ale
również merytoryczna dyskusja między zwolennikami, przeciwnikami i wątpiącymi.
Przede wszystkim będziemy starali się poprzez rzeczowe i konkretne argumenty świadczące na rzecz integracji zwiększyć grono zwolenników.

Do prowadzenia seminariów i szkoleń zapraszani będą wykładowcy dobrze znający problematykę europejską z SGGW, AR w Warszawie, PAN, Krajowej Izby Gospodarczej, Komitetu Integracji Europejskiej, Fundacji Rolniczej, UMCS w Lublinie, Ośrodków Doradztwa Rolniczego.
Organizowane spotkania i seminaria będą rejestrowane przez Lokalną Telewizję Kablową a następnie emitowane w cyklicznych lokalnych programach telewizyjnych pod nazwą "Biłgoraj w drodze do Unii Europejskiej".

Dla wszystkich zainteresowanych problematyką z zakresu integracji świadczone będą również indywidualne konsultacje i porady przez doradców współpracujących z Towarzystwem Gospodraczym.

Zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniach i szkoleniach. W tym celu należy kontaktować się z Towarzystwem Gospodarczym w Biłgoraju ul. Kościuszki 65, w godz 8 -16, tel; 686-53-93, 686-24-92. Uczestnictwo w spotkaniach i korzystanie z konsultacji jest bezpłatne.

"Kobieta potrafi"
We wrześniu ubr. Towarzystwo Gospodarcze w Biłgoraju zgłosiło do konkursu ogłoszonego przez Fundację im.Stefana Batorego z siedzibą w Warszawie projekt zatytułowany "Kobieta potrafi". Projekt uzyskał pozytywną ocenę komisji konkursowej i wsparcie finansowe na jego realizację w wysokości 6800 zł.

Pomysł projektu zrodził się w wyniku obserwacji biłgorajskiego rynku pracy, kontaktów z przedsiębiorstwami, rozmów prowadzonych z kobietami, a także wyników wyborów samorządowych.

Okazuje się bowiem, że kobiety rzadziej od mężczyzn zajmują stanowiska kierownicze w firmach, mniej kobiet decyduje się na rozpoczęcie indywidualnej działalności gospodarczej a także niewiele kobiet aktywnie uczestniczy w życiu publicznym, co można zaobserwować w czasie wyborów samorządowych oraz do parlamentu.

Projekt nasz kierujemy do kobiet pracujących jak też bezrobotnych.
Celem projektu jest więc zachęcenie kobiet do większej aktywności, do planowania swojej drogi zawodowej a w przypadku wykonywania nie satysfakcjonującej pracy zachęcenie do jej zmiany na taką, która przyniesie satysfakcje i zaspokoi ambicje.

Zajęcia prowadzone będą w formie 40-godzinnych warsztatów przez specjalistów z dziedziny prawa, psychologii, zarządzania oraz doradców personalnych itp.

Tematyka warszatów obejmować będzie:

  • pokonywanie kolejnych szczebli kariery (taktyka awansowania, przezwyciężanie barier)
  • reguły skutecznej komunikacji
  • umiejętność radzenia sobie ze stresem, pokonywanie strachu przed ryzykiem
  • prawo pracy
Uczestnikom szkoleń przybliżymy również wiedzę z zakresu internetu, ponieważ naszym zdaniem, kobiety posiadają znikomą wiedzę na ten temat, a na świecie coraz więcej kobiet korzysta z sieci. Na szkolenia zapraszać będziemy również panie, którym udało się pogodzić wymagania kariery zawodowej z potrzebami rodziny i osiągnąć sukces, ażeby podzieliły się z uczestniczkami warsztatów swoimi doświadczeniami na ten temat.

Przede wszystkim będziemy starali się przekonać kobiety, że przy odpowiednim nastawieniu i akceptacji własnej osobowości nie istnieją granice tego co pragnie się osiągnąć.

Zapraszamy kobiety do uczestnictwa w warsztatach. W tym celu należy skontaktować się z Towarzystwem Gospodarczym pod podanym wyżej adresem i telefonami. Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne.

AT

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: