Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 3/1995
Spotkanie u szefa
Szef Obrony Cywilnej Miasta -burmistrz Stefan Oleszczak. 10 lutego zaprosił szefów o. c. zakładów pracy i instytucji z terenu miasta na doroczną naradę poświęconą obronie cywilnej.

O realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej w roku 1994, poinformował inspektor Kazimierz Adamek, przedstawił też wytyczne szefa obrony cywilnej miasta na rok 1995.

Ciekawy wykład wygłosił ppłk Ryszard Kuc z Wojewódzkiego Inspektoratu Obrony Cywilnej z Zamościu na temat funkcjonowania obrony cywilnej, jej zadań i obowiązujących aktów normatywnych. Wszystko to. z uwzględnieniem aktualnej sytuacji wojskowej w istniejących obecnie konfliktach zbrojnych.

Sporo czasu poświęcono ocenie zagrożeń środowiska naturalnego i metod jego ochrony.

Pani Bożena Karp, reprezentująca Grupę Ekologiczną "Osa", poinformowała o stanie ekologii w mieście i okolicach, oraz o działalności grupy. ludziom ratującym środowisko naturalne człowieka, poświęcony został film, który pokazano w drugiej części spotkania.

Zagadnienia ochrony środowiska omówił Inspektor Henryk Pomarański z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zamościu. W materiałach sprawozdawczych podkreślono, iż działania obrony cywilnej w 1994 r., skierowane były na: doskonalenie organizacji wyższych stanów gotowości obronnej, realizację przedsięwzięć w zakresie ochrony ludności w czasie zagrożenia i wojny, doskonalenie systemu wykrywania zagrożeń i alarmowania, utrzymaniu na właściwym poziomie potencjału ochronno-ratowniczego i bazy materiałowej obrony cywilne).

Za niedociągnięcia w roku 1994 uznano, podobnie jak w ubiegłych latach:
nieterminowość, lub nawet brak szkolenia formacji o. c., a także załóg zakładów pracy z zakresu powszechnej samoobrony. Pozostaje mieć nadzieję, że wszyscy winowajcy, spowodują zmianę tego stanu rzeczy w 1995 roku. W przeciwnym razie? - Komentarz w tym miejscu jest raczej zbyteczny.

Nie wszędzie jednak występowały niedociągnięcia, byty też sukcesy. Przyczynili się do nich aktywiści, jak: Stanisław Kowalski. Stanisław Majcher, Eugeniusz Brodziak. Adam Pacyk z Rejonowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania w Biłgoraju. A ponadto: Zbigniew Kołodziej z Włosiankarskiej Spółdzielni Pracy, Janusz Jabłoński z ZNTK l Marian Właz z BPB.

Wszyscy wyróżnieni otrzymali z rąk burmistrza Stefana Oleszczaka, podziękowania za wkład pracy i nagrody książkowe. Gratulacje złożył też ppłk. Ryszard Muc.
Zadania obrony cywilnej na rok 1995, koncentrować się będą na doskonaleniu organizacji ochrony ludności w okresie osiągania wyższych stanów gotowości obronnej państwa i wojny, rozwijaniu współdziałania o.c. z organami policji, straży pożarnej, służby zdrowia i wojska w zakresie planowania i realizacji zadań obronnych i obronne ratowniczych, doskonaleniu metod szkolenia formacji o.c., podnoszeniu poziomu utrzymania potencjału ratowniczego i bazy materiałowej o.c.. Przewiduje się też atrakcyjne ćwiczenia praktyczne na terenie miasta.

Życzymy sobie tylko aby ten cały system, tak naprawdę nigdy nie musiał być uruchomiony - odpukać w niemalowane drzewo!

M.J. Szubiak

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: