Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 3/1996
Odzyskać zaufanie i poprawić obsługę
Rozmowa z Marianem Tokarskim, kierownikiem Urzędu Rejonowego w Biłgoraju

Marian Tokarski"Tanew" - Przeciętny Obywatel niezbyt dokładnie orientuje się w różnicach kompetencyjnych pomiędzy administracją samorządową i państwową, której przedstawicielem w Biłgoraju jest Urząd Rejonowy. Jakimi kompetencjami dysponuje kierowany przez Pana urząd?
M.T.- Kompetencje urzędów rejonowych są określone ustawowo. Przepisy mówią, że Urząd Rejonowy jest aparatem pomocniczym Kierownika Urzędu. Komórkami organizacyjnymi są oddziały. Organizację urzędu określa statut nadany przez wojewodę, który również powołuje i odwołuje kierownika urzędu l jego zastępcę. Urząd Rejonowy w Biłgoraju powołany został zarządzeniem wojewody z dnia 27 sierpnia 1990 roku. Komórkami organizacyjnymi naszego urzędu, na dzień dzisiejszy to Jest 6 marca 1996r, jest pięć oddziałów. Ogółem w urzędzie zatrudnionych jest 40 osób. Wszyscy kierownicy oddziałów posiadają wyższe wykształcenie, ogółem posiada je 11 osób. Większość pracowników posiada długoletni staż w administracji państwowej, są to osoby dobrze przygotowane merytorycznie. W 1995r wydaliśmy ponad 15 000 decyzji, ponad 20 000 korespondencji w różnych sprawach. W kwestii obywatelskiej znajomości kompetencji, trzeba powiedzieć, że przepisy kompetencyjne administracji państwowej i samorządowej, były publikowane w formie obwieszczenia na terenie miasta i w poszczególnych gminach i wioskach. Jak sądzę, powszechna znajomość podziału kompetencji powinna być znana. Natomiast, są może sprawy z zakresu zadań powierzanych administracji samorządowej i być może tu nie wszystkie kwestie są wyjaśnione. Trzeba sporej orientacji urzędniczej, by wiedzieć, która gmina prowadzi zadania w zakresie komunikacji, budownictwa czy geodezji. Zadania te są w zależności od współpracy między samorządami a administracją rządową, powierzane poszczególnym gminom. Zadań tych mamy 23, i dotyczą przeważnie komunikacji l budownictwa. W kompetencjach poszczególnych oddziałów urzędu znajdują się określone zadania i tak: Oddział Ogólno-Organizacyjny, zajmuje się między innymi organizacją i funkcjonowaniem urzędu, współpracą z samorządami, prowadzi obsługę prawną, kadry i płace , oraz organizację poboru do wojska. W tym oddziale pracuje 10 osób. Oddział Komunikacji, to - wydawanie praw jazdy, rejestrowanie pojazdów i wycofywanie ich z ruchu, wydawanie świadectw kwalifikacji kierowców. Oddział ten przyjmuje najwięcej interesantów. W 1995r. wydano tu prawie 9 000 decyzji administracyjnych i 16 000 innych dokumentów. Zatrudnienie wynosi 9 pracowników. Oddział Urbanistyki Architektury i Nadzoru Budowlanego -wydaje pozwolenia na budowę, ustala strefy ochronne oraz sposób ich zagospodarowania, wydaje decyzje o wstrzymaniu robót budowlanych i przymusowych rozbiórkach, udziela zgody na zmianę sposobu użytkowania obiektu, sprawuje nadzór budowlany - ta czynność absorbuje nam około 50% czasu pracy, kiedy gminy nie chcą przyjąć zadań z tego zakresu. W tym oddziale pracuje 7 osób. Oddział Geodezji i Gospodarki Gruntami -tu prowadzi się zadania z zakresu ewidencji gruntów w gminach l miastach, zatwierdza się projekty podziału i rozgraniczania nieruchomości, tu odbywa się naliczanie opłat za użytkowane grunty, które są własnością skarbu państwa, reguluje się stany prawne nieruchomości i ustala mienie gmin. W tym oddziale pracuje 12 osób. Nowy oddział powstał od l marca br. -Oddział Leśnictwa Ochrony Środowiska i Rolnictwa - pełnić będzie nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności skarbu państwa, będzie się też zajmował ustalaniem opłaty melioracyjnej, ochroną gruntów rolnych i leśnych oraz prowadzeniem spraw z zakresu spółek wodnych. Zatrudniamy w tym oddziale 2 osoby. To są najistotniejsze kompetencje Urzędu Rejonowego.

Kierowanie urzędem przez poprzedniego kierownika, zakończyło się dla niego i kilku innych urzędników, postawieniem przed sądem w charakterze oskarżonych. Fakt ten dyskwalifikuje tych ludzi jako urzędników, ale też budzi pewną nieufność do pozostałych. Jakie czynności podjął Pan w celu odzyskania, nadszarpniętej nieco, wiarygodności urzędu i zaufania do urzędników?
- Tak, zgadzam się z tym, że odbiór społeczny tych nieprawidłowości jest właściwy i zasadne są oczekiwania na przeprowadzenie zmian albo wyeliminowania tych, którzy dopuścili się nieprawidłowości czy nadużyć. Otóż w 1994r. sporządzone zostało doniesienie do prokuratury, przez ówczesnego kierownika, o nieprawidłowościach w oddziale komunikacji, polegających na dostęplowamu w prawach Jazdy nie posiadanych uprawnień w stosunku do kilkudziesięciu osób. Jak się okazało tych przypadków było ponad sto. Podjęto następujące działania; pani Aniela P, prowadząca tą działalność, została zwolniona z pracy. Inna osoba w wyniku przeprowadzonych rozmów też odeszła z urzędu. W stosunku do dwóch osób aktualnie prowadzone Jest postępowanie i sporządzony został akt oskarżenia o podżeganie i wykonanie w dwóch przypadkach dostęplowania w stosunku do jednego pracownika i w stosunku do drugiego takiej czynności w pięciu czy sześciu przypadkach. Pracownicy cl prawdopodobnie nie przyznali się do winy. Z dalszymi decyzjami czekamy na wyrok sądowy, jeżeli pracownik zostanie uznany winnym i skazany na pewno nie będzie pracował w urzędzie. Pomimo tych niezależnych jakby od urzędu działań, wprowadzamy nową kadrę do oddziału komunikacji. Na dzień dzisiejszy, kadra została wymieniona w 50%.

Do pozostałych urzędników ma Pan zaufanie?
Tak. do pozostałych mam zaufanie.

Biłgoraj, mimo trudności, uważany Jest za miasto rozbudowujące się, przy czym zdarzają się tzw. samowolki - budowy bez zezwolenia, jak na to reaguje administracja państwowa?
Samowola budowlana jest problemem bardzo drażliwym społecznie. Nie może być akceptowana sytuacja kiedy ludzie, którzy mogą się zmieścić z budową budynku na swojej działce, posuwają się poza wyznaczone granice czy nawet na ulicę. Takich przypadków w Biłgoraju jest pięć. W stosunku do czterech postępowanie administracyjne jest zakończone, mamy tu możliwość nałożenia pięciokrotnej wysokości grzywny, podejmujemy decyzję o rozbiórce i ostatecznie ogłaszamy ofertę na te roboty. Kłopot jest z wykonawcą rozbiórek takich obiektów. Mamy Jednak pełną świadomość, że musimy szukać tych wykonawców daleko w Polsce z wiadomych względów - nikt z bliska nie będzie ryzykował konfliktu. Rozbiórki będą wykonane, bo to dopiero przekonuje wszystkich, którzy chcieliby w podobny sposób postępować, że jest to proceder nieopłacalny, przynoszący straty niefortunnemu inwestorowi. Dwie sprawy toczą się przed Naczelnym Sądem Administracyjnym l po ich zakończeniu przystąpimy do działania.

Życie potwierdza tezę, że nie wszystkie tereny w Biłgoraju nadają się pod budownictwo, nawet jednorodzinne, a szczególnie grunty podmokłe, narażone na drgania jakie wywołuje np. kolej. Mimo to ludzie się budują. Skutki tego to; pękające ściany, stropy, zagrożenie ekologiczne z szamb przy braku kanalizacji itp. Jaki wpływ ma administracja państwowa na tę sytuację, szczególnie przy ocenie przydatności terenów pod budownictwo?
Ten zakres kompetencji należy do urzędów gmin i miasta. Nie mamy wpływu na te sprawy.

Jakie problemy nurtują Pana najbardziej i są trudne społecznie?
Najistotniejszy problem to rozbudowa budynku urzędu rejonowego w celu poprawy warunków? i kultury obsługi Interesantów oraz funkcjonowania urzędu w ogólnym pojęciu. Budynek nasz jest niefunkcjonalny i chcemy stworzyć warunki pod przyszłe funkcjonowanie urzędu niezależnie od tego czy to będzie nadal urząd rejonowy, czy powiatowy. Nie będzie wtedy zaskoczenia czy kłopotów lokalowych. Działania rozpoczęliśmy od przetargu na opracowanie dokumentacji. Wygrała go jedna z firm zamojskich i opracowuje już dokumentację na rozbudowę i modernizację budynku. Modernizacja obejmie część budynku opuszczoną przez Miejską Służbę Drogową, a rozbudowa polegać będzie na dobudowie z drugiej strony podobnego budynku jak obecny. Będzie to budynek o kubaturze około 500 m2. To już w istotny sposób zabezpieczy potrzeby urzędu l pozwoli na przeniesienie oddziału geodezji oraz Rejonowego Urzędu Pracy do nowej siedziby. Wszystkie oddziały będą w Jednym budynku. Nie jest to bez znaczenia dla Interesantów, szczególnie spoza Biłgoraja, a jest ich zdecydowana większość. W ten sposób pozostaniemy nadal w centrum miasta, w sąsiedztwie Poczty. Banku, Urzędu Skarbowego czy ZUS - to również jest udogodnieniem dla interesantów z terenu. Mamy sprzyjający czas do tego. żeby poprawić kulturę obsługi interesanta. Do tego są potrzebne warunki. Brak nam dużej sali operacyjnej dla oddziału komunikacji, gdzie wszystko jest widoczne i nie budzi żadnych podejrzeń, a świadczy o Jakimś poziomie. Problemem jest też wyposażenie techniczne, myślę tu o pełnej komputeryzacji urzędu. Urządzenia są drogie, ale stają się coraz bardziej niezbędne do pracy. Mamy skomputeryzowany oddział komunikacji, częściowo oddział geodezji, staramy się pozyskać program prawny "Lex". bardzo potrzebny, choć jest to wydatek około 6000 zł. Ponadto musimy prowadzić bieżące remonty obecnego budynku i dbać o wystrój wewnętrzny, a wszystko to kosztuje.

Złośliwi powiadają, że Rejonowy Urząd Pracy walczy z bezrobociem przez tworzenie nowych miejsc pracy w ... urzędach. Jak ocenia Pan pracę i wyniki RUP?
W okresie tworzenia urzędu rejonowego, urząd pracy był jakby pewnym oddziałem naszego urzędu, teraz funkcjonuje samodzielnie i nie jestem jego przełożonym. Niemniej jednak w związku z zajmowanym stanowiskiem Jestem przewodniczącym Rejonowej Rady Zatrudnienia w RUP i niektóre problemy znam. Dobrze by było żeby ten urząd był postrzegany jako taki, który rozwiązuje wszystkie problemy związane z bezrobociem, ale to jest niemożliwe. Rozwiązanie tego problemu nie leży w urzędzie - to jest sprawa gospodarki. Po rocznym okresie obserwacji mogę powiedzieć na pewno, że co było możliwe do zrobienia w tym urzędzie zgodnie z prawem, to zostało zrobione dla złagodzenia skutków bezrobocia. Świadczą o tym liczne roboty publiczne, prace interewncyjne. Wszystko to w zestawieniu z pozostałymi urzędami pracy naszego województwa daje naszemu urzędowi pierwszą pozycję. Propagowano szeroko pożyczki dla bezrobotnych w każdej gminie, ale przeszło to bez większego zainteresowania. Zastanawiamy się nad przyczynami - może to wynik długotrwałej frustracji wynikającej z bezrobocia, brak doświadczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej, obawa o powodzenie w tej działalności czy brak minimum zabezpieczenia? Kredyty przecież były bardzo nisko oprocentowane 22 - 23 %, to Jest prawie na poziomie Inflacji, poręczenie można było uzyskać z Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Powstały problemy z wykorzystaniem tego funduszu. Rozumiem, że do każdego urzędu są jakieś pretensje, ale Ja nie potrafię wyartykułować jakiś zastrzeżeń pod adresem RUP.

Jak kształtuje się współpraca z samorządami miasta i gmin ?
Konkretnie dotyczy zadań zleconych. Zadania z zakresu budownictwa przejęło siedem samorządów, z zakresu geodezji zadania realizuje dwanaście samorządów i z zakresu komunikacji siedem. Kontrolujemy realizację tych zadań. Czasami występują pewne nieprawidłowości, ale nie są one tak poważne, by eliminowały prowadzenie tych zadań przez gminy. Konfliktów nie ma, a czas kiedy wychodzi sporo nowych przepisów np. nowe prawo budowlane, kontakt z gminami Jest wskazany i na tej płaszczyźnie wymieniamy nasze doświadczenia ze spostrzeżeniami gmin i współpracujemy. Nasi inspektorzy budowlani są wyspecjalizowani w niektórych dziedzinach, np. gazownictwie, czy uciążliwości budowli na środowisko naturalne i służymy tu pomocą. Współpraca układa się normalnie, mamy w swoim zasięgu szesnaście gmin, od Wysokiego przez Zakrzew, Turobin na obszar dawnego powiatu. Przejęcie zadań przez te odległe gminy nie zmusza Interesantów do przyjazdu do Biłgoraja. Gminy same występują o przekazanie zadań i otrzymują je. szczególnie zadania z zakresu budownictwa służą rozwojowi tych terenów i przynoszą gminom korzyść.

Czy uważa Pan, że powołanie powiatów zastąpi z korzyścią Urzędy Rejonowe ?
Jest to sprawa polityczna, urząd powinien być apolityczny. Nie są jeszcze znane kompetencje powiatu, nie wiadomo jaki on będzie , czy samorządowy czy pozostanie w administracji państwowej? Powinna być tu rozwiana obiekcja wśród samorządów, że nie uszczupli to ich kompetencji i środków. Powinna być znana ścieżka przepływu tych kompetencji i środków dla finansowania powiatu. Przypuszcza się, że będą prowadzone takie dziedziny Jak; oświata ponadpodstawowa, służba zdrowia, sanitarne i epidemiologiczne, nadzór budowlany i inne. Niektóre z tych dziedzin są w kompetencji urzędów rejonowych. Najistotniejsze jest, aby decyzja o tworzeniu powiatów, bądź zmiany województw była dobrze przedyskutowana, aby zmiana mogła być dokonana na stałe i by nie wracać do podziału administracyjnego znowu za jakieś dwadzieścia lat. Pociąga to ogromne koszty, a nas nie stać na takie wydatki. Potrzebna jest pewność, że takie rozwiązanie jest właściwe i przekonywujące. Z drugiej strony to Jest ml trochę żal niektórych inwestycji Infrastrukturalnych ulokowanych w mieście wojewódzkim. Jeżeli takim być przestanie to ta Infrastruktura nie będzie właściwie wykorzystana, a przecież to są nasze pieniądze, których nikt nie ma na wyrzucenie. Jest pewne, że decyzja ta nie może być pochopna i nie może ujemnie wpłynąć na aktywność gmin, bo robi się w nich sporo, np. w Aleksandrowie - w ciągu czterech lat funkcjonowania urzędu gminnego wybudowano wodociąg, wykonano telefonizację, budowę szkoły, rozpoczęto budowę oczyszczalni ścieków. Nie jest to odosobniony przypadek. Postęp jest widoczny i dowodzi, że reforma była korzystna dla samorządów wyzwala ich aktywność w odrabianiu opóźnień Infrastrukturalnych i stanowi pewien sprawdzian samorządu. Sądzę, że rokuje to dobre nadzieje na przyszłość.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał. M. J. Szubiak

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: