Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 4/2000
Spotkania z profesorami KUL
Wizyta prof. Jana Świtki

Na zaproszenie miejscowego AWS, gościł w Biłgoraju prof.Jan Switka z Wydziału Prawa Kanonicznego i Swieckiego KUL. Profesor wniósł wielkie zasługi w utworzeniu, przed 3 laty w Tomaszowie Lub. Punktu Dydaktycznego tego wydziału KUL. który później , również dzięki staraniom profesora "przekształcony" został uchwałą Senatu KUL w Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych.

12 marca br, na spotkanie z prof J.Switką w sali konferencyjnej UM, przybyli działacze AWS, radni , nauczyciele i wielu zainteresowynych z Biłgoraja, Tarnogrodu, Frampola, Józefowa. Przybył też Pan Marian Szostak , kurator z Zamościa. Powitał wszystkich przewodniczący Zarządu Oddziału NSZZ "Solidarność" w Biłgoraju .- Zbigniew Ryba.

Od początku swego wystąpienia prof. J. Switka ujął wszystkich szczerością wypowiedzi, nie kryjąc, że pochodzi spod tomaszowskiej wsi, co uczuciowo wiąże go z Tomaszowem. Opowiadał o swojej trudnej drodze życiowej na poszczególnych szczeblach edukacji , studiach filozoficznych, prawniczych, a też WUML, którego ukończenie wrunkowało niemal posadę naukowca w UMCS. Z tyułu chrześcijańskich przekonań był sześciokrotnie z tego uniwersytetu usuwany. Marzeniem i zarazem życiowym celem profesora stała się misja pomocy biednej młodzieży wiejskiej i małomiasteczkowej w podjęciu studiów wyższych. Dziś ukończenie studiów dla młodzieży, uaważa profesor, za niezbędne, aby bez kompleksów nasza młodzież poruszała się swobodnie w nowej Polsce - jako pełnoprawnego członka Unii Europejskiej. Dlatego też w Tomaszowie można już dziś mówić o powstaniu wyższej uczelni dostępnej dla młodzieży szczególnie wiejskiej. Studiuje tu około 800 studentów z całej Polski, w tym 48 z Biłgoraja i okolic. Zachętą są niskie koszty studiów, a to ze względu na finansową pomoc utworzonej w tym celu fundacji.

Tomaszowski Wydział KUL, od października kształcić będzie stacjonarnie i zaocznie na kierunku "Prawo" z możliwością uzyskania stypendiów naukowych i socjalnych i na tym kierunku. Następnie również magisterskie studia na kierunku "Zarządzanie i Marketing" i na tym samym kierunku studia licencjackie. Wprowadzone zostaną zaoczne studia podyplomowe "Zarządzanie Placówką Oświaty w Nowej Strukturze Systemu Edukacji". Plany obejmują i inne kierunki. Studia zaoczne są płatne jednak jest to najnizsza odpłatność w Polsce.

Kadrę naukową stanowić będzie, od nowego roku akadermickiego, między innymi; 16 profesorów w tym 2 ze Lwowa i 14 doktorów. Ambicją Tomaszowa wydaje się powołanie Uniwersytetu Polsko - Ukraińskiego.

Prof. J.Świtka odpowiadając na propozycję utworzenia punktu dydaktyczego KUL w Biłgoraju, zastrzegł brak upoważnienia Senatu do rozmów w tej sprawie i wskazał na konieczność rozważenia wszelkich okoliczności wiążących się z utworzeniem filii wyzszej uczelni w naszym mieście a przede wszystkim trudności z pozyskaniem kadry naukowej, nadchodzącym niżem demograficznym, wyborem odpowiednich kierunków nie kolidujących z sąsiednimi filiami wyzszych uczelni. Warunkiem jednak powołania w takim mieście jak Biłgoraj filii wyzszej uczelni jest nie tylko silne do tego postanowienie i dążenie ale przede wszystkim, zgodne działanie wszystkich sił politycznych i samorządowych w tym celu z wyłączeniem uprzedzeń i różnic politycznych. Dla władz miasta i powiatu biłgorajskiego, ta bardzo cenna uwaga profesora, powinna być wskazówką przy tworzeniu Kolegium UMCS.

M.J.Szubiak

Wykład prof. Stanisława Kowalczyka
14 marca br, w sali gimnastycznej SP nr.1 w Biłgoraju odbyło się , z inicjatywy Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana" w Biłgoraju i Towarzystwa Inicjatyw Społecznych "Etos" w Lublinie, spotklanie z ks. prof. Stanisławem Kowalczykiem z Katedry Filozofii Społecznej KUL. Znakomitego gościa powitał w imieniu organizatorów , dyrektor szkoły Marian Kurzyna, powitał też bardzo licznie przybyłych mieszkańców Biłgoraja i okolicznych miejscowości.
Ks. prof. S. Kowalczyk wgłosił wykład zatytułowany; "Suwerenność narodów i państw a proces integracji europejskiej" Wykład mimo swoistej zwięzłości obejmował bardzo szeroki wachlarz zagadnień społecznych, ekonomicznych i politycznych wiążący się ze zbliżającym się wejściem Polski do Unii Europejskiej. W wykładzie ujęte zostały pozytywy i negatywy naszego przyszłego członkowstwa w UE, jak też roli i pozycji Kościoła w aktualnej i zintegrowanej Europie..
Po wykładzie Ks. prof. S.Kowalczyk odpowiadał na pytania i głosy w dyskusji w której przewijała się troska o zachowanie tożsamości narodowej i uchronienie młodzieży przed negatywnymi zjawiskami występującymi w Europie, zachowanie roli Kościoła przy ateizacji niektórych państw europejskich, ochrony rolnictwa i ziemi przed wykupem przez obcokrajowców. Ks.prof. S.Kowalczyk na zakończenie swoich odpowiedzi podkreślił, że aktualnie Polska nie ma rozsądej alternatywy od integracjoi Polski z Unią Europejską.

Wykład ks. profesora przyjęty został entzuzjastycznie, za jego wysoki poziom, rzeczowość i bardzo przekonywujące wyłożenie racji. Wśród licznych podziękowań, były również podziękowania od młodzieży z Gimnazjum Katolickiego w Biłgoraju.

M.J.Szubiak

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: