Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 4/1996
Jubileusz ZIW
Jedną z najstarszych organizacji w Polsce i jedną z pierwszych tego rodzaju na świecie jest Związek Inwalidów Wojennych RP, który powstał 19 kwietnia 1919 r. z połączenia kilku organizacji. Organizacja ta zrzesza inwalidów wojennych i wojskowych z okresu I i II wojny światowej oraz wdowy i sieroty po inwalidach, jak też partyzantów , członków ruchu oporu z lat 1939-1956 oraz byłych więźniów obozów koncentracyjnych i łagrów. W okresie okupacji hitlerowskiej, z powodu terroru, ZIW nie działał a wielu jego członków uczestniczyło w walce z okupantem, w ruchu oporu. W roku 1944 Związek wznowił swoją działalność, jednak Już w roku 1950 został rozwiązany. Organizacja została reaktywowana w roku 1956, jednakże większość posiadanego przezeń mienia przepadło bezpowrotnie. ZIW RP współdziała z organizacjami społecznymi i politycznymi w zakresie adaptacji społecznej Inwalidów, poprawy ich warunków materialnych, współdziała ze spółdzielniami pracy w zakresie zatrudnienia inwalidów, prowadzi szkolenie zawodowe, działalność kulturalno-oświatową, zapewnia opiekę zdrowotną. Siedzibą Zarządu Głównego jest Warszawa, a podlegało mu 18 oddziałów w całej Polsce. Później, w wyniku zmian administracyjnych kraju, powstały Zarządy Wojewódzkie ZIW PRL, które 31 grudnia 1990 r. rozwiązano, a na ich miejsce utworzono 21 zarządów okręgowych ZIW RP. W tak bardzo krótkim i ogólnikowym zarysie przedstawia się historia tego ogólnopolskiego stowarzyszenia wyższej użyteczności, które w kwietniu br. będzie obchodzić 77 lecie swego istnienia. Biłgorąjski oddział Związku Inwalidów Wojennych RP ma niewiele krótszą l nie mniej bogatą historię, a w roku bieżącym akurat obchodzi swoje 70 lecie. Staraniem miejscowych działaczy, którzy spowodowali odłączenie się od koła zamojskiego, 6 stycznia 1926 r. utworzono w Biłgoraju Powiatowe Koło Związku Inwalidów Wojennych RP, a członkami pierwszego zarządu zostali:
Roman Wołoszyn - prezes, Eugeniusz Zezulak - sekretarz i Jan Rak - skarbnik. W roku 1929 nastąpiła zmiana zarządu, do którego weszli: Jan Marklewicz -prezes, Henryk Molas - sekretarz i Jan Rak - skarbnik. Dzieje koła w okresie okupacji były podobne jak całej organizacji. Biłgorajskle Koło odnowiło swoją działalność dopiero w roku 1945 a w skład jego zarządu weszli: Lucjan Dembowski - prezes, Bogusław Tochman - sekretarz, Jan Rak - skarbnik. Inicjatorami przywrócenia do życia Powiatowego Koła ZIW w Biłgoraju, po zakończeniu działań wojennych byli:
Lucjan Dębowski, Jan Rak, Zygmunt Szalak, Tadeusz Iwanowski, Teodor Leus, Józef Szubiak, Władysław Bielą, Aleksander Luterek i inni. W roku 1946 koło to zrzeszało 100 członków. Po reaktywacji koła, w roku 1958 ponownie dokonano wyboru zarządu, do którego weszli: Kazimierz Ludwik - prezes, Bogusław Tochman - sekretarz i Jan Kassin - skarbnik.
Aktualnie pracujący Zarząd Oddziału Związku Inwalidów Wojennych RP został wybrany 8 maja 1994 r. - w 75 rocznicę powstania ZIW - a w jego skład wchodzą:
Andrzej Olszewski - prezes, Witold Dembowski - wiceprezes, Andrzej Gęborys - wiceprezes, Maria Węglińska - sekretarz, Jan Filist - skarbnik oraz członkowie: Stefan Garbacz, Jan Blernacki, Mieczysław Klimczak i Feliks Wasąg. Oddział biłgorajski zrzesza 678 członków - w tym 35 wdów po inwalidach wojennych, korzystających z tych samych uprawnień co inwalidzi. Zakresem swego działania Oddział ZIW RP w Biłgoraju obejmuje teren dawnego powiatu biłgorąjskiego, natomiast sam podlega bezpośrednio pod Zarząd Okręgu ZIW RP w Lublinie, a pośrednio pod Zarząd Główny w Warszawie. Siedziba Zarządu Oddziału ZIW RP w Biłgoraju, mieści się w budynku ul. Tadeusza Kościuszki 28. W jednym ciasnym pomieszczeniu w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 9°° do 13.00 urzędują społeczni członkowie zarządu, a jeżeli zachodzi potrzeba to l w inne dni również służą pomocą i radą zainteresowanym. Praca zarządu opiera na realizacji planowanych założeń - plany pracy - oraz załatwianiu spraw wynikających z potrzeby sytuacji, z potrzeby życia. Działalność związku jest finansowana wyłącznie ze składek członkowskich, z czego 25 % funduszy odprowadzanych jest dla Zarządu Okręgowego ZIW RP w Lublinie. Innych dochodów - dotacji, związek nie posiada. Z tych bardzo skromnych pieniędzy, w szczególnych przypadkach losowych, udziela zapomóg, lecz są to przypadki nieliczne a kwoty niewielkie ~ 50 zł. Działalność zarządu ZIW opiera się na statucie związkowym i dostosowana jest do aktualnych potrzeb: pozyskanie nowych członków, współdziałanie ze Związkiem Kombatantów i innymi organizacjami, reprezentowanie Interesów inwalidów wojennych wobec władz państwowych, samorządowych i społecznych, organizowanie wycieczek krajoznawczych, spotkań okolicznościowych - rocznicowych itp., udział członków ZIW w obchodach uroczystości państwowych ogólnokrajowych czy lokalnych itp. Problemów i spraw do załatwienia jest bardzo wiele, interesantów również bardzo wielu, każdemu należałoby pomóc, poradzić, lub skierować do właściwej instytucji. Nie od rzeczy będzie wspomnieć, że to właśnie członkowie Związku Inwalidów Wojennych w Biłgoraju przyczynili się do powstania Spółdzielni Inwalidów "PROMIEŃ", gdzie wielu Inwalidów znalazło pracę, i możliwość rehabilitacji. Nie ma większe) czy mniejsze] uroczystości, w której nie uczestniczyliby członkowie ZIW w Biłgoraju ze swoim pocztem sztandarowym. Dzięki inicjatywie zarządu odbywają się spotkania okolicznościowe weteranów i kombatantów, czy też spotkania opłatkowe z udziałem przedstawicieli władz miasta, spółdzielni inwalidów i in., przybliżające ku sobie ludzi i wyzwalające wspomnienia z lat okupacji, walki, niewoli, prześladowań.

Według przybliżonych orientacji należy przypuszczać, że Jest Jeszcze na naszym terenie pewna ilość osób będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi, lecz nie zrzeszona w związku ani też nie przejawiająca chęci do przynależności. Zdaniem prezesa, przynależność do ZIW RP winna być moralnym obowiązkiem każdego inwalidy wojennego lub wojskowego, już nie tylko dla przywilejów i uprawnień, ale z racji potrzeby wspierania tegoż związku, poprzez swoją przynależność i zwiększanie jego szeregów, a tym samym zwiększenie jego siły i skuteczności działań na rzecz potrzebujących pomocy inwalidów. Dla ogólnej orientacji ewentualnych przyszłych członków związku przypominamy, że członkowie ZIW RP korzystają m. In. z takich uprawnień jak: zwolnienie od podatku renty inwalidzkiej, z opłaty za leki, za pobyt w szpitalu czy sanatorium, mają prawo do bezpłatnych przejazdów środkami lokomocji publicznej, korzystają z 50 % zniżek na bilety PKP i PKS, prawo do przewodnika, który opiekując się w podróży inwalidą III i II grupy nie płaci za przejazd l inne, o których informacje można uzyskać w biurze ZIW RP w Biłgoraju. Dla usprawnienia działania Zarządu Oddziału powołano trzy komisje specjalistyczne: socjalno-bytową, odznaczeń i wyróżnień oraz historyczną. Niewielkich rozmiarów pokoik zastawiony meblami biurowymi, niewiele może ofiarować miejsca l wygody licznie przybywającym interesantom i członkom związku. Na ścianach kilka okolicznościowych, pamiątkowych fotografii, z jakichś uroczystości, członków zarządu Itp. Za szybą gabloty pieczołowicie zabezpieczone sztandary, które należą do bardzo pracowitych, nie omija ich bowiem żadna większa czy mniejsza uroczystość w mieście lub w terenie. Jest ich dwa - jeden wysłużony z okresu PRL drugi jeszcze tchnący świeżością - ufundowany ze składek członkowskich z okazji przypadającej w roku 1994 75 rocznicy powstania ZIW RP, poświęcony w tymże samym roku, w czerwcu, w 50 rocznicę największej bitwy partyzanckiej w Osuchach. Poza tym jest Jeszcze wysłużony foliał kroniki związkowej, w której od pewnego czasu rejestruje się ważniejsze zdarzenia, ściśle związane z pracą i działalnością związku. ZIW jest to organizacja, która niezmiennie, od samego jej powstania, działa prężnie dla dobra i korzyści tych, którzy gotowi na największą ofiarę ojczyźnie - utracili zdrowie, czy doznali kalectwa. Ważne są czynniki materialne, warunki lokalowe, to prawda, lecz jednak najważniejsza jest więź międzyludzka, zrozumienie i bezinteresowna pomoc drugiemu człowiekowi. W roku jubileuszowym bligorajskiego oddziału ZIW RP najserdeczniejsze życzenia dla całej jego społeczności od BGS "Tanew".

Opracował Ryszard Złamański

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: