Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 4/1999
Forum w Biłgoraju
Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego w porozumieniu z Krajowym Systemem Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Warszawie, zorganizowała 12 kwietnia br. forum dyskusyjne na temat "Możliwości współpracy samorządu i organizacji pozarządowych w zakresie rozwoju i wspierania przedsiębiorczości" W forum wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych; wojewodowie, starostowie, burmistrzowie, przedstawiciele fundacji i organizacji pozarządowych z województwa lubelskiego i świętokrzyskiego, które stanowią jeden z dziesięciu regionów Krajowego Systemu Usług (KSU). Podstawowym celem KSU jest podniesienie konkurencyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw oraz doradztwo i wspieranie szczególnie osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz przygotowanie przedsiębiorstw do integracji z Unią Europejską. W przypadku Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego zakwalifikowanej do systemu KSU oznacza to możliwość otrzymania dotacji na prowadzanie szkoleń.

Forum odbywało się w sali konferencyjnej UM, gdzie przybyło około 87 osób i jego głównym celem było wypracowanie porozumienia pomiędzy samorządami województw i pozarządowymi organizacjami zajmującymi się rozwojem i wspieraniem przedsiębiorczości. Wśród gości był obecny wicedyrektor nowo utworzonego Departamentu Rozwoju Regionalnego Ministerstwa Gospodarki, Tomasz Gorzeński, który wygłosił wykład pt. "Narodowa strategia rozwoju regionalnego jako integralny element podstaw programowych polityki regionalnej państwa".

Poseł Henryk Wujec w krótkim wystąpieniu scharakteryzował zasady strategii rozwoju gospodarczego w kraju ze szczególnym uwzględnieniem Lubelszczyzny. Bardziej dokładnie o zamierzeniach w strategii rozwoju województwa Lubelskiego mówił dyrektor Urzędu Marszałkowskiego M. Kowalski. O tych zamierzeniach napiszemy szerzej w następnym numerze "Tanwi". Na forum wygłoszono wiele referatów, między innymi o promocji regionu i funduszach kapitałowych, inkubatorze przedsiębiorczości, wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich, funduszu poręczeń kredytowych, strategii rozwoju gminy czy wspieraniu projektów infrastrukturalnych w gminach.

W dyskusji poruszono równie wiele spraw, między innymi przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego, Marek Tęcza w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na atuty Lubelszczyzny, jak dobry rozwój szkolnictwa i możliwości tworzenia zawodowych szkól wyższych w siedzibach powiatów, czy wykorzystanie przygranicznego położenia województwa dla rozwoju handlu i problemy , które wymagają systemowych rozwiązań, w szczególności zwalczanie bezrobocia na wsi i tworzenie tam nowych miejsc pracy. Generalny wniosek jaki nasuwa się z obrad forum mówi, że nie da się prowadzić dobrej strategii wspierania i rozwoju przedsiębiorczości bez ścisłego współdziałania samorządów i organizacji pozarządowych.

M.J.Szubiak

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: