Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 5/1996
Może być równo i estetycznie
Od dłuższego czasu trwają w naszym mieście modernizacje i remonty głównych ciągów pieszych. Prace prowadzone są głównie wzdłuż arterii komunikacyjnych miasta. Skąd są na to pieniądze, jakie zasady i kryteria tych inwestycji, dlaczego w tym a nie w innym miejscu? O odpowiedź poprosiliśmy kierownika Referatu Planowania i Inwestycji Urzędu Miasta Biłgoraja, Kazimierę Grosiak.

- Miasto nasze było niedoinwestowane na przestrzeni lat. Szczególnie wyraźnie problem ten widać na chodnikach, deptakach, placach przed sklepami i kioskami. W miejscach tych pełno jest dołków, popękanych płytek chodnikowych, wystających obrzeży.

Jak temu przeciwdziałać?
Poszukujemy przede wszystkim współinwestorów, którzy gotowi są do partycypowania w kosztach przedsięwzięcia. Oczywiście modernizacja dotyczy chodników położonych w pasie drogowym. Zakres prowadzonych prac obejmuje:
- rozbiórkę istniejącego chodnika,
- wykonanie, wyprofilowanie i zagęszczenie podsypki piaskowej,
- ustawienie obrzeży trawnikowych,
- ułożenie kostki brukowej betonowej (kolorowej) na podsypce.

W szczególnych przypadkach, gdy zaistnieją ku temu warunki, przedmiotem realizacji może być zatoka postojowa lub parking po opracowaniu dokumentacji i uzyskaniu zgody od zarządcy drogi. Materiał pochodzący z rozbiórki stanowi własność Urzędu Miasta i służy do realizacji i remontów innych ciągów pieszych lub też może być sprzedany po obniżonej cenie.

Na czym polega udział współinwestora w kosztach budowy?
Po pierwsze, dokonuje zakupu wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania zakresu rzeczowego zadania.

Po drugie, w przypadku, gdy przedmiotem realizacji jest zatoka lub parking, wynajmuje sprzęt do wykonania robót ziemnych.

Po trzecie, przekazuje w formie darowizny materiał na rzecz Urzędu Miasta, który zostaje wbudowany w miejscu uzgodnionym przez obie strony.

Natomiast Urząd Miasta zapewnia wykonawstwo, nadzór nad robotami, uzgodnienia z użytkownikami i zarządcami uzbrojenia terenu, oraz inne nieprzewidziane sprawy formalnoprawne.

Jakie są zalety realizowanej w ten sposób inwestycji?
Wcześniej trzeba dodać, że drogi w mieście nie są własnością samorządów. Podstawową, niepodważalną zaletą jest przede wszystkim poprawienie wyglądu estetycznego miasta, ułatwienie komunikacji wokół sklepów, firm i in.

W jaki sposób wprowadzić inwestycję do realizacji?
Należy złożyć podanie do Burmistrza Miasta o gotowości zawarcia umowy na wspólną realizację inwestycji. Konsekwencją tego jest sporządzenie porozumienia z wyszczególnieniem obowiązków spoczywających na każdej ze stron, określenie terminów realizacji itd.

Następnym krokiem wspólnym jest znalezienie dostawcy materiałów, ewentualnie wynajem sprzętu (zwłaszcza w przypadku wykonania zatoki, parkingu).

Jakie inwestycje już w ten sposób zrealizowano?
Przy udziale mieszkańców miasta w 1995 r wykonaliśmy:
1. Modernizację chodnika na ul. 3go Maja odcinek od pogotowia do apteki (p. Zalewa).
2. Zatokę postojową z modernizacją chodnika przy ul. Kościuszki 133 (p. Jarosławski)
3. Zatokę postojową z modernizacją chodnika przy ul. Kościuszki 112 i 114 (p. Szyszkowska i p. Hadacz).
4. Modernizację chodnika przy ul. Mickiewicz (p. Stępień).
5. Modernizację chodnika przy ul. Kościuszki obok kwiaciarni "Jarzębinka" (p. Podpora).

Mamy już dwa podania na 1996 r. z prośbą o wykonanie tego typu prac na wyżej określonych zasadach. O terminie realizacji decyduje termin złożenia podania do Burmistrza Miasta. Chętnych do współpartycypowania zapraszamy do Urzędu Miasta, więcej szczegółów można uzyskać w Referacie Planowania i Inwestycji pok. 18. Dziękujemy za rozmowę.

oprac. M. J. Szubiak

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: