Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 6/1995
Dzieci zamojszczyzny cz. II
Członkostwo w stowarzyszeniu nie oznacza automatycznego nabywania uprawnień kombatanckich, osiąga się je w drodze formalnego postępowania.

Prezes wyjaśnia
Zainteresowanie społeczne stowarzyszeniem jest dość duże. Niektóre problemy jego działalności i ilości jego członków wyjaśnił prezes Bolesław Szymanik.

Tanew: Czy wpływają nadal wnioski o przyjęcie do stowarzyszenia?
B.S: Tak, chociaż przynależność tylko do stowarzyszenia nie daje jeszcze żadnych uprawnień i ulg kombatanckich. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby, którym odpowiada statut stowarzyszenia i chcą działać w tej organizacji na rzecz upamiętnienia tragicznych losów dzieci zamojszczyzny.

Tanew: Jakie wymogi trzeba spełnić aby otrzymać świadczenia kombatanckie? Czy stowarzyszenie w tym pomaga?
B.S. Mamy możliwość pomocy członkom w ubieganiu się o uzyskanie uprawnień kombatanckich, które przyznaje Urząd Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie (ul. Krucza 36). Członkom, którzy zwracają się do nas o pomoc, wskazujemy warunki i możliwości ubiegania się o uprawnienia kombatanckie. Podajemy, gdzie mają się zgłaszać, do jakich archiwów, muzeów o uzyskanie odpowiednich dokumentów potwierdzających okres prześladowań.

Tanew: Jakie to dokumenty?
B.S. Należy uzyskać zaświadczenia archiwalne potwierdzające pacyfikację i pobyt w obozach i więzieniach w latach okupacji. W tym celu można się zwracać do następujących instytucji:

- Główna Komisja Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu Instytut Pamięci Narodowej, 00-950 Warszawa ul. Krakowskie Przedmieście 25. tel. 21-76-79.
Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, Instytut Pamięci Narodowej. 20-076 Lublin, ul. Szopena 24/18.
- Państwowe Muzeum na Majdanku 20-325 Lublin, ul. Droga Męczenników Majdanka 67.
- Wojewódzkie Archiwum Państwowe 20-950 Lublin, ul. Jezuicka 13, tel. 280-71 i 235-37.
- Archiwum Państwowe 22-400 Zamość, ul. Moranda 4, skr. poczt. 136, tel. 23-35.
- Muzeum Okręgowe 22-400 Zamość, ul. Ormiańska 20, tel 42-02.
Poza tym zaświadczenia takie można uzyskać również w innych instytucjach tego typu. Tanew: Jeżeli są trudności z uzyskaniem takich dokumentów, mogły przecież w czasie wojny zaginąć, co w takiej sytuacji ma zrobić osoba starająca się o uprawnienia? B.S. Przede wszystkim trzeba wyczerpać wszystkie możliwości uzyskania takich dokumentów sięgając nawet do archiwów niemieckich, do wszystkich instytucji w Polsce zajmujących się tymi sprawami, w tym do PCK, nawet odwołać się do publikacji. Jeżeli te starania nie przyniosą skutku, to wtedy wymaga się dowodu w postaci zeznań od najmniej kilku świadków legitymujących się autentycznymi dowodami i uprawnieniami kombatanckimi. Tanew: Wyjaśnijmy jeszcze sytuację dzieci w obozie; Kto opiekował się dziećmi? Czy były tam razem z rodzicami? Dawne przepisy z roku 1975 przyznawały uprawnienia tym dzieciom będącym w obozach, które po wyjściu z nich przebywali samodzielnie bez rodziców i również bez rodziców zostały wywiezione do obozu. Obecnie ten stan został zmieniony i pobyt w obozach został potraktowany jednakowo dla wszystkich dzieci będących więźniami tych obozów, niezależnie od tego, czy byli tam z rodzicami, czy bez. Takiej statystyki ilościowej nie prowadzono. Trzeba pamiętać, że w obozach były przeprowadzane selekcje i dzieci były oddzielane od rodziców i osadzane w innych barakach. Nie zawsze mieszkali z rodzicami. W wyniku selekcji dzieci były przeznaczane do jednej z czterech kategorii:

I - do celów zgermanizowania, kiedy ich cechy rasowe odpowiadały warunkom gennanizacyjnym. Te dzieci były wywożone w tym celu do specjalnych obozów germanizacyjnych do Łodzi, Kalisza i innych. Po prostu odbierano je rodzicom.

Do II kategorii przeznaczano dzieci zdrowe, były wywożone później z rodzicami do Niemiec na przymusowe roboty.

W kat. III znalazły się dzieci chorowite i niedołężne, były one przeznaczone pod opiekę starszych osób i wywożone do tzw. wsi rentowych lub innych miejscowości, w celu stopniowego wyniszczenia i zagłady.

W IV kat. pozostawały te dzieci, które chorowały w obozie i czekało ich biologiczne wyniszczenie. W wyniku chorób w obozach i transportach zmarło około 10 000 dzieci. Pamiętać trzeba również, że ludność wprost wykupywała dzieci z transportów od Niemców, płacąc często ostatnim groszem, by ratować ich życie. Takich przykładów jest sporo.

Tanew: O tym właśnie mówią wspomnienia ostatniego ordynata Jana Zamojskiego, które postaramy się opublikować w następnym numerze. W ocenie społecznej przyznawanie uprawnień jest bardzo często krytykowane. Czy przeprowadzana była weryfikacja uprawnień?
B.S. Weryfikacja jest prowadzona przez Urząd d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych, gdyż ten urząd przyznaje uprawnienia i może je odbierać. Trwa też wymiana legitymacji członkowskich w stowarzyszeniu i przy tej okazji sprawdza się dokumentację każdego członka, szczególnie gdy dotyczy to decyzji wydawanych wcześniej przez ZBOWiD i Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej.

Tanew: Jakie plany ma stowarzyszenie na przyszłość?
B.S. Zgodnie z naszymi statutowymi celami, będziemy nadal uroczyście obchodzili, czy brali czynny udział w czasie świąt i rocznic w miejscach pamięci narodowej upamiętniających męczeństwo dzieci zamojszczyzny i całego narodu.
W ubiegłym roku wyjeżdżaliśmy w tym celu z pocztem sztandarowym 23 razy do różnych miejscowości.
Poza tym uważamy za swój obowiązek podtrzymywanie pamięci o losach ludzi poszkodowanych w okresie II wojny światowej i w tym celu spotykać się będziemy nadal z młodzieżą czy też korzystać ze środków masowego przekazu. Nawiązaliśmy kontakt z panią Carolin Moorehcad z Anglii, która zamierza poświęcić książkę losom dzieci zamojszczyzny, co z pewnością będzie miało wydźwięk międzynarodowy.

Post scriptum
Zainteresowanie społeczne stowarzyszeniem staje się większe w tych okresach, kiedy pojawiają się afery, oszustwa zmierzające do wyłudzenia od państwa niezależnych świadczeń. Okazuje się, że i tu w stowarzyszeniu, znajdą się osoby nieuczciwe. Prokuratura Rejonowa w Biłgoraju od wielu lat rozpatruje zgłoszenia i informacje o przypadkach łamania prawa , polegających na fałszowaniu dowodów będących podstawą do przyznania świadczeń kombatanckich. Aktualnie prowadzi się pięć postępowań przygotowawczych o wyłudzenie świadczeń kombatanckich. Sprawy te są niekiedy bardzo skomplikowane, nastręczają wiele wątpliwości i trudne do udowodnienia, zwłaszcza gdy zeznania świadków są ze sobą sprzeczne, gdyż i czas zaciera pamięć o istotnych faktach. W tych okolicznościach około 90 procent spraw prowadzonych przez prokuraturę jest umarzanych z braku podstaw i dostatecznych dowodów do oskarżenia. Nie można przecież nikogo osądzić na podstawie podejrzeń, szczególnie kierowanych przez jednostki. Takie właśnie "zainteresowanie społeczne" bardzo często wynika z zawiści, chęci zemsty czy zwyczajnego oszkalowania innej osoby. W takich przypadkach nie tylko chodzi o merytoryczne odebranie godności, ale szczególnie pieniędzy i przywilejów. Ale nie zawsze zdarza się to że sprawa wędruje do sądu, przed którym stanie "kombatant" z zarzutem wyłudzenia świadczeń kombatanckich na ponad 140 mln st. zł.

Katalog ulg i uprawnień kombatanckich obejmuje:

 • zaliczenie okresu kombatanckiego w wymiarze podwójnym do okresu zatrudnienia od których zależy przyznanie świadczeń emerytalno-rentowych.
 • zwiększony urlop wypoczynkowy o 10 dni roboczych dla osób pracujących z wyrównaniem za 3 lata.
 • ochronę prawną na 2 lata przed nabyciem praw eremytalnych z wyjątkiem zwolnień grupowych.
 • możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę po osiągnięciu 55 lat przez mężczyzn i 50 przez kobiety, jeżeli posiadają okres zatrudnienia wymagany do uzyskania emerytury.
 • ulgową taryfę w wysokości 50 °/n przy przejazdach miejskimi środkami lokomocji w kraju i 50 % przy przejazdach koleją i autobusami PKS.
 • zniżka w wysokości 10 % ceny zakupu od państwa lokalu mieszkalnego (nie dotyczy mieszkań spółdzielczych) lub domu jednorodzinnego na własność.
 • całkowite zwolnienie z abonamentowych opłat radiowych i telewizyjnych
 • ulga 50 % za abonament telefoniczny obejmująca 40 bezpłatnych jednostek licznikowych miesięcznie
 • ryczałt energetyczny w wysokości 50 % opłat taryfowych za korzystanie z energii elektrycznej, gazowej i cieplnej na cele domowe.
 • ulga w opłatach rejstracyjnych od pojazdów samochodowych i ulga 50 % w opłacaniu składek za ubezpieczenie obowiązkowe (inwalidzi)
 • ulga taryfowa 40 % na przelot samolotami komunikacji krajowej
 • szeroki zakres możliwości korzystania ze szczególnej pomocy socjalnej i ochrony zdrowia
 • możliwość otrzymania świadczenia wyjątkowego dla osób, które nie mają niezbędnych środków do życia i nie pobierają świadczeń emerytalno-rentowych. Przeciętna renta wypłacona przez ZUS o/Biłgoraj w II gr. 580,50 zł. plus dodatek kombatancki i ryczałt energetyczny 103,77 zł. co wynosi łącznie 684,27 zł. Przy III gr. renta 435,38 zł plus dodatek i ryczałt 103,37 zł- wynosi łącznie 539,15 zł.


Niektóre uprawnienia i ulgi przysługują również wdowcom i wdowom emerytom i rencistom pozostałym po kombatantach. Właśnie po to sięgają nieuczciwi nie zdając sobie sprawy jaką dziś wyrządzają krzywdę autentycznym kombatantom, powodując eskalację podejrzeń - oby nieuzasadnionych.

M. J. Szubiak

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: