Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 6/1996
Podatki, darowizny, umorzenia czyli oblicze fiskusa
Rozmowa z naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Biłgoraju Tadeuszem Gawdą.
Rozmowę prowadzimy w nowym gabinecie naczelnika na poddaszu niedawno adoptowanego i rozbudowanego budynku Urzędu Skarbowego w Biłgoraju. Urząd wygląda czysto i schludnie, sześćdziesięciu siedmiu pracowników ma przyzwoite warunki pracy, równie dobrze wygląda obsługa petentów. Nareszcie wszystko można załatwić w jednym miejscu. Jaki zatem jest Urząd od wewnątrz?

Tanew: Panie naczelniku niewiele osób odróżnia kompetencje Urzędu Skarbowego od Izby Skarbowej, czym się różnicie?
T.G. - Urząd i Izba Skarbowa są organami administracji państwowej i podlegają Ministrowi Finansów. Izba Skarbowa jest organem wyższego stopnia w stosunku do Urzędu Skarbowego. Do zakresu działalności Urzędu Skarbowego należy:

 • ustalanie i pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych od osób prawnych i osób fizycznych z wyjątkiem zobowiązań pieniężnych od rolników oraz podatków i opłat terenowych.
 • ewidencja podatkowa,
 • wykonywanie kontroli podatkowej,
 • prowadzenie dochodzeń i orzecznictwa pierwszej instancji w sprawach karnych skarbowych,
 • wykonywanie egzekucji admini stracyj nej.
Do zakresu działalności Izby Skarbowej należy:
 • nadzór nad Urzędami Skarbowymi,
 • planowanie środków budżetowych na dotacje,
 • orzecznictwo w drugiej instancji w sprawach podatkowych, karnych oraz egzekucji administracyjnej. Obecnie Urząd Skarbowy w Biłgoraju obsługuje podatników z 16 gmin w zakresie:
 • podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • podatku dochodowego od osób prawnych,
 • podatku od towarów i usług
 • podatków majątkowych.
Jakie sumy wpływają z Biłgoraja do Skarbu Państwa?
W 1995r. wpływy podatkowe wynosiły 120.500.862 zł i były wyższe o 21% w stosunku o 1994r.

Największym podatnikiem jest przemysł, jego upadek w skali Biłgoraja na początku lat dziewięćdziesiątych miał określone znaczenie. Jak sytuacja wygląda dzisiaj?
W latach 90-tych w wyniku zmian systemowych znacznie zmieniła się struktura własności. Z każdym rokiem zmniejsza się wskaźnik procentowy udziału firm państwowych w dochodach budżetowych.
Obecnie największymi firmami prywatnymi w naszym regionie są przedsiębiorstwa Pana Tadeusza Chmielą i Pana Stanisława Szkody, natomiast jeżeli chodzi o osoby prawne to nadal prym wiedzie Z.P.Dz. "Mewa". Jak wiadomo bardzo duże obroty osiąga "Ambra" S.A., ale ze względu na zmianę siedziby firma ta rozlicza się w Warszawie.

Przejdźmy do podatków od osób fizycznych. W tym zakresie "gorącym" tematem były darowizny, jak to zjawisko można ocenić w skali U.S. w Biłgoraju?
Do Urzędu wpłynęły 23.463 zeznania. Do chwili obecnej Urząd dokonał zwrotów na łączną kwotę 4.743.931 zł, z czego bezpośrednio w kasie Urzędu zwrócono podatnikom gotówkowe nadpłaty w wysokości 1.793.781 zł. Zwroty gotówkowe realizowane były od dnia 12 lutego 1996r. do dnia 12 kwietnia 1996r. Podatnicy w 5 292 zeznaniach (22,5%) odliczyli darowizny w łącznej kwocie 5.453.689 zł, zaś w 6 713 zeznaniach (28,6%) odliczyli wydatki mieszkaniowe w łącznej kwocie 20.384.117 zł. Zeznania przyjmowane były przez pracowników na sali informacyjnej. Pracownicy przy przyjmowaniu zeznań dokonywali ich wstępnej weryfikacji zwracając uwagę na poprawność rachunkową, kompletność danych osobowych podatników i czy zeznanie jest podpisane.
W porównaniu z latami poprzednimi podatnicy wykazali większa znajomość obowiązujących przepisów, dlatego też mniej było błędnie wypełnionych zeznań.
Tradycyjnie już, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą składali zeznania w ostatnich dniach, ale i nie tylko oni.

Kontrole podatkowe to jeden z obowiązków U.S., jaki jest ich zakres i skutki? Czy będą kontrolowane odpisy z darowizn, i kto z darczyńców może spać spokojnie?
Uprawnienia do prowadzenia kontroli podatkowej i skarbowej posiada Urząd Skarbowy, jak również Urząd Kontroli Skarbowej w Zamościu. W wyniku porozumienia w/w instytucji istnieje pełna koordynacja działań kontrolnych. W ubiegłym roku średnio co trzecia kontrola stwierdzała nieprawidłowości.

W bieżącym roku Minister Finansów zobowiązał organy skarbowe do kontroli zeznań zawierających odpisy z tyt.darowizn. Uważam, że wszyscy darczyńcy, którzy dokonali darowizny w wysokości i na cele wskazane w ustawie, mogą spać spokojnie.

Społeczeństwo polskie jest w znacznej większości ubogie, w tym ponad 1,5 min osób ma najniższe uposażenie rentowe, przybywa bezrobotnej młodzieży - jakie w tej sytuacji jest oblicze fiskusa? Czy jednakowo traktuje się bezrobotnego i sprytnego przedsiębiorcę unikającego podatków?
Biura Pracy potrącały zaliczki od wypłacanych zasiłków dla bezrobotnych w wysokości 15%. Po zakończeniu roku większość osób niepracujących musiałaby dopłacić różnicę 6% podatku. Jednak Min.Fin. podjął decyzję O zaniechaniu poboru tej różnicy.
W 1996r. Urząd Skarbowy udzieli podatnikom ulg w spłacie zaległych zobowiązań powstałych w latach poprzednich. Oddłużeniu podlegać będzie spłata podatków zniesionych (podatek obrotowy, podatek od wzrostu wynagrodzeń, dywidenda itd.). Postępowanie oddłużeniowe wszczyna się w razie:
1) złożenia przez podatnika wniosku w sprawie podjęcia postępowania oddłużeniowego,
2) braku zadłużenia wnioskodawcy z tytułu innych, nie objętych oddłużeniem podatków oraz składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych,
3) dokonanie wpłaty 15% zaległości podlegającej oddłużeniu w terminie do 31 października
Jeżeli chodzi o drugą część pytania, to oczywiście w pierwszej kolejności Urząd będzie się interesował firmami unikającymi płacenia podatków.

Dobrem osobistym każdego obywatela RP jest imię i nazwisko, czy to fiskusowi nie wystarcza i trzeba było nas ponumerować w ramach NIP?
Zgodnie z ustawą z 13 października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji płatników (Dz.U. Nr 142, póz. 702) każdy podmiot, który płaci w Polsce podatek musi mieć swój Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP). W wyniku komputeryzacji Urzędy Skarbowe potrzebują dobrego systemu identyfikacji podatników, który zapewni usprawnianie poboru i kontrolę podatników.
Wymienione rozwiązanie ma na celu również ochronę obrotu gospodarczego, ponieważ każdy podmiot będzie mógł sprawdzić czy dany kontrahent jest zarejestrowany.

Dziękuję za rozmowę. (Rozmowę przeprowadzono 7 czerwca 1996)

rozmawiał i fot. M. J. Szubiak

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: