Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 7/2000
Szkoły otworem stoją
Po trudach nauki jedni odpoczywali na łonie natury, inni nerwowo ubiegali się o przyjęcie do klas pierwszych w wybranych przez siebie szkołach.

W związku z ubiegłoroczną reformą szkoły podstawowej i utworzeniem gimnazjów nabór uczniów do klas pierwszych przebiegał inaczej. Aby zostać zapisanym do gimnazjum, kandydat musiał posiadać świadectwo ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej.

Gimnazja
W biłgorajskim Gimnazjum Nr 1, rekrutacja trwa niemal przez całe wakacje. Planowane jest przyjęcie 280 osób i utworzenie 12 klas pierwszych. Przewiduje się utworzenie jednej klasy z rozszerzonym językiem angielskim. Szkoła ma ambitny zamiar. Sposób prowadzenia lekcji ma umożliwić poznanie zainteresowań uczniów i dalsze kształcenie ma odbywać się według predyspozycji i owych zainteresowań.

Do Gimnazjum Nr 2 w Biłgoraju będzie można zapisać dziecko w dniach od 1 do 18 sierpnia br.

Wszyscy, którzy zgłoszą się do biłgorajskich gimnazjów, zostaną przyjęci. Jeżeli jednak kandydatów będzie więcej niż miejsc, nabór odbędzie się według rejonizacji. Uczniowie, kończący klasę ósmą, pisali test badań kompetencji, na podstawie którego byli przyjmowani do szkół ponadpodstawowych. O tym, do jakiego typu szkoły kandydat zostanie przyjęty i czy w ogóle zostanie przyjęty, decydował tzw. próg punktowy, czyli liczba punktów uzyskanych z testu i oczywiście ilość wolnych miejsc w szkołach. Liceum Ogólnokształcące im. ONZ Do tego liceum wpłynęło 414 podań. Przyjęto 391 osób. Początkowo minimalny próg punktowy wynosił 63 punkty, jednak po utworzeniu dodatkowej klasy obniżył się do 58 p. W sumie utworzono 12 klas pierwszych o następujących profilach;

 • matematyczno-fizyczny
 • matematyczno-informatyczny - biologiczno-chemiczny
 • humanistyczny
 • polonistyczno - dziennikarski
 • ogólny z rozszerzonym programem j. angielskiego
 • ogólny z rozszerzonym programem j. niemieckiego
 • ogólny z dwoma j. zachodnimi.
Zespół Szkół Budowlanych
Do liceum ogólnokształcącego pełną dokumentację złożyło 238 osób. Przyjęto 193 osoby. Próg punktowy wynosił 60 p., po utworzeniu dodatkowej klasy, obniżył się do 55 p. Uczniowie kształcić się będą w klasach o następujących profilach:
 • humanistyczno - prawny
 • z rozszerzonym j. angielskim - ogólny
 • informatyczny.
Do Technikum Budowlanego wpłynęły 82 podania. Przyjętych zostało 66 kandydatów przy 42 p. progu, który obniżył się do 35 p. po utworzeniu dodatkowej klasy.

Wszyscy kandydaci, którzy wyrazili chęć nauki w zasadniczej szkole zawodowej, zostali przyjęci. Było ich 97. Utworzono trzy klasy pierwsze, kształcące w zawodzie murarza i technologa robót wykończeniowych. Do trzyletniego technikum budowlanego na podbudowie szkoły zawodowej, przyjęto 35 kandydatów, a są to uczniowie, którzy chcą podnieść kwalifikacje. Tutaj obowiązywał egzamin wstępny.

Wolne miejsca są jeszcze w Szkole Zasadniczej dla Dorosłych. Nauka odbywa się w ZSB, ale rekrutację przeprowadzają komendy hufca (OHP). Rekrutacja trwa przez całe wakacje w dwóch zawodach; aparatowy maszyn i urządzeń w przemyśle spożywczym oraz stolarz.

W sumie przy ZSB utworzono 12 klas pierwszych.

Zespół Szkół Leśnych
Do technikum leśnego złożono 105 podań, przyjęto 58 osób a próg wynosił 59 p. Chętnych do zasadniczej szkoły zawodowej uczącej zawodu leśnika było 34, przyjęto 30 uczniów przy 30 p. progu.

Więcej miejsc niż chętnych było do liceum technicznego. Wszyscy, którzy złożyli podania zostali przyjęci. Aby utworzyć klasę dobrano osoby, które nie dostały się do technikum, a miały powyżej 52 p. Razem przyjęto 34 uczniów.

Kandydatów do trzyletniego technikum leśnego po zasadniczej szkole leśnej było 46. Drogą egzaminu wstępnego z j. polskiego i matematyki przyjęto 30 osób.

Łącznie w ZSL utworzono 5 klas pierwszych.

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej
Do zasadniczej szkoły zawodowej przyjęto 144 osoby. Utworzono pięć klas pierwszych kształcących w zawodach; elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych. W technikum mechanicznym będzie się uczyło 60 osób., w technikum elektrycznym - 30 osób, a w technikum elektronicznym - 56 osób.

W liceum zawodowym o specjalności monter-elektronik zdobywać wiedzę będzie 60 uczniów. 92 osoby uczyć się będzie w trzyletnim technikum mechaniczno-elektrycznym na podbudowie szkoły zawodowej. Nabór odbył się na podstawie egzaminów z j. polskiego i matematyki.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, na podbudowie szkoły zawodowej - tu na drodze postępowania egzaminacyjnego przyjęto 58 osób.

Wszyscy kandydaci, którzy złożyli podania do RCEZ, zostali przyjęci.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1
Do liceum ogólnokształcącego zgłosiło się 99 kandydatów, a przyjęto 92 osoby. Minimalna liczba punktów wynosiła 44.

Liceum zawodowe o specjalności, krawiec, przyjęło 35 uczniów przy 30 p. progu.

Do technikum, ogółem było 114 chętnych. Próg wynosił 30 p. Przyjęto do:

 • technikum odzieżowego 35 uczniów,
 • technikum Mechanicznego 31 uczniów,
 • technikum gastronomicznego 32 uczniów.
W zasadniczej szkole zawodowej kształcenie odbywa się w następujących zawodach; krawiec, ślusarz, kucharz, wielozawodowe.

Do klas pierwszych przyjęto 129 uczniów. Próg wynosił 10 p. Łącznie utworzono pięć klas pierwszych.

Do trzyletniego technikum na podbudowie szkoły zawodowej napłynęło 111 podań. Rekrutacja odbywała się na podstawie egzaminów z j. polskiego i matematyki. Utworzono trzy klasy. Do technikum gastronomicznego przyjęto 32 osoby, do technikum odzieżowego i mechanicznego - po 29 osób. Wszyscy kandydaci, którzy złożyli dokumenty w ZSZ Nr l zostali przyjęci. Łącznie utworzono 15 klas pierwszych.

Szkoły Policealne
W Biłgoraju istnieje możliwość kształcenia się w szkołach policealnych. W sierpniu będzie rekrutacja do Policealnego Studium przy ZSZ Nr 1. Szkoła będzie kształcić w zawodzie - technik technologii żywienia.

Policealne Studium Zawodowe przy RCEZ prowadzi nabór kandydatów do 10 sierpnia br. Można uzyskać tu zawód; technika informatyka, technika elektronika, technika bezpieczeństwa i higieny pracy.

Katolickie Gimnazjum i Liceum
Do Katolickiego Gimnazjum i Liceum im.Jana Pawła II w Biłgoraju przyjęto 16 osób. Powstała jedna klasa gimnazjum i tylko jedna klasa liceum, ze względu na ograniczenia lokalowe. Klasa licealna jest o profilu ogólnym z rozszerzoną ilością godzin języków obcych i informatyki. Od klasy trzeciej prowadzone będą zajęcia seminaryjne i młodzież będzie mogła wybrać sobie kierunek kształcenia, by przygotować się do matury. Miesięczne czesne za naukę w tej szkole wynosi 280 zł.

Potrzeby i decyzje
Analizując rekrutację do szkół w Biłgoraju, można powiedzieć, że coraz więcej uczniów chce uczyć się w szkołach średnich z maturą. Wychodząc temu naprzeciw Zarząd Powiatu, podjął decyzję o utworzeniu dodatkowych oddziałów. Klasy takie utworzono w Liceum Ogólnokształcącym im. ONZ, w Liceum Ogólnokształcącym przy ZSB oraz w Technikum Budowlanym zamiast klasy zawodowej przy ZSB.

Mam nadzieję, że wiedza o rekrutacji do biłgorajskich szkół przyda się uczniom kończącym gimnazja w roku przyszłym a tym ,którzy już przekroczyli próg szkół średnich życzę udanych wakacji !

Anna Krakowska

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: