Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 8/2000
Choroba kapitalizmu
Coraz więcej bezrobotnych a m niej ofert pracy, tak jest na rynku pracy w Biłgoraju.

Od lipca 2000 roku zmienił się kierownik Powiatowego Urzędu Pracy, stanowisko to objęła inż. Marianna Sopelak. Obecna kierownik w PUP pracuje od 1993 roku. Początkowo pracowała jako kierownik organizacyjny, a następnie na stanowisku kierownika działu rynku pracy.

Pani Sopelak ma wiele nowych pomysłów na usprawnienie rynku pracy, np.:

  • wyjście w teren, tj. praca z gminami oddalonymi od Biłgoraja oraz o wysokim stopniu bezrobocia (Józefów, Potok Górny, Tereszpol, Frampol, Tarnogród, Turobin),
  • współpraca z samorządami,
  • programy specjalne, dwie grupy pomoc ludziom młodym w znalezieniu się na rynku pracy oraz pomoc osobom po czterdziestce.
W IV kwartale bieżącego roku pani kierownik planuje zacieśnienie współpracy z dużymi zakładami oraz samorządami. Współpracę z zakładami pracy według pani Sopelak można określić jako bardzo dobrą. Na koniec sierpnia sytuacja przedstawiała się następująco: współpracę deklarowało 1800 pracodawców, z tym że współpracę tę podjęła szacunkowo około 1/3 pracodawców.

Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Biłgoraju stan bezrobotnych zarejestrowanych na dzień 31.08.2000 r. wynosi 7712 osób - wzrost o około 2% w stosunku do roku 1999, kiedy to liczba bezrobotnych wynosiła 7564 bezrobotnych, w tym największą liczbę bezrobotnych stanowią kobiety, bo aż 4158, co równe jest 53,9% ogółu bezrobotnych. W ostatnim okresie wyraźnie wzrósł odsetek bezrobotnych kobiet. W rejestrach urzędu figuruje 221 osób poszukujących pracy (w roku 1999 - 341) oraz 454 osoby uprawnione do świadczenia przedemerytalnego (wzrost o ponad 95%, - w 1999 r. odpowiednio 232 osoby). Liczba osób uprawnionych do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego systematycznie rośnie i zjawisko to ma dużą dynamikę, która przede wszystkim wiąże się z większą niż w roku ubiegłym liczbą zwolnień grupowych - zakłady pracy w pierwszej kolejności zwalniają pracowników, którzy uzyskają prawo do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego.

Zdecydowana większość bezrobotnych - 4984 (65% ogółu bezrobotnych) pochodzi z terenów wiejskich.

Sytuacja absolwentów na rynku pracy
Na dzień 31.08.2000 r. by zarejestrowanych 459 absolwentów szkół ponadpodstawowych, co stanowiło 5,9 % ogółu bezrobotnych.

Liczba bezrobotnych absolwentów utrzymuje się na zbliżonym poziomie w stosunku do roku poprzedniego, kiedy w ewidencji urzędu było w analogicznym okresie 440 bezrobotnych absolwentów (5,8` % ogółu bezrobotnych). Nastąpiły jednak duże różnice jeśli chodzi o strukturę wykształcenia - z jednej strony zwiększa się odsetek absolwentów posiadających najwyższe kwalifikacje, czyli posiadających wykształcenie wyższe jest ich 93 (20 % ogółu bezrobotnych absolwentów), podczas gdy w roku ubiegłym było ich 56 (12,7 % ogółu z bezrobotnych absolwentów), z drugiej natomiast spada liczba i bezrobotnych absolwentów zasadniczych szkół zawodowych 103 osoby w 1999 r. (23,4 %), a roku bieżącym 67 osób (14,6 %) .

Struktura wiekowa i poziom wykształcenia bezrobotnych w strukturze bezrobocia
Zauważa się przewagę ludzi młodych, w wieku do 34 lat jest 65,4 % bezrobotnych, 21,5 % to bezrobotni w wieku 35-44 lat oraz 13,1 % powyżej 45 roku życia. Taka struktura wiekowa bezrobotnych . utrzymuje się już od kilku lat. Analizując poziom wykształcenia, to 3 % ogólnej liczby stanowią bezrobotni z wykształceniem wyższym i jest ich 234, w tym 176 kobiet, 8,4 % to bezrobotni z wykształceniem średnim ogólnokształcącym 23,8 % bezrobotnych posiada wykształcenie policealne i średnie zawodowe, 28,4 % wykształcenie podstawowe i niepełne podstawowe, najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych stanowią osoby z wykształceniem zawodowym 36,4 %.

Długotrwale bezrobotni
Na dzień 31.08.2000 r. ewidencji urzędu figurowało 3953 osób długotrwale bezrobotnych pozostających bez pracy ponad 12 miesięcy (51,3 % ogółu bezrobotnych), w tym 2337 bezrobotnych kobiet (56,2 % ogółu bezrobotnych kobiet). Na koniec września 1999 r. liczba długotrwale bezrobotnych wynosiła: ogółem - 3354 (44,1 % kobiety - 2173 (54,7 %).

Bezrobotni nowo zarejestrowani oraz wyrejestrowani
W ciągu 8 miesięcy bieżące roku zarejestrowało się 4167 osób bezrobotnych w tym 1258 osób po raz pierwszy. Szczególne nasilenie rejestracji nastąpiło w styczniu i lipcu, kiedy rejestrowało się ponad 700 osób, w pozostałych miesiącach rejestrowało się średnio po około 400 - 500 osób.

W tym samym okresie z ewidencji urzędu skreślono 4186 osób, w tym 1859 osób z powodu podjęcia pracy ponad 44 % ogółu wyrejestrowanych.

Bezrobotni z prawem do zasiłku
Tylko 728 osób, tj. około 9,4 % ogółu bezrobotnych jest uprawnionych do zasiłku, w roku ubiegłym odsetek ten wynosił 11,5 %. Liczba bezrobotnych uprawnionych do zasiłku systematycznie spada - jest to charakterystyczna tendencja całego kraju.

Oferty i środki Do końca sierpnia 2000 roku do Powiatowego Urzędu Pracy wpłynęło 1288 ofert pracy, w tym 483 subsydiowane (staże, prace interwencyjne). W analogicznym okresie 1999 roku było ich 1604, a za cały rok ubiegły 2236 ofert, z czego 441 to miejsca pracy subsydiowane. Wyraźnie można zaobserwować spadek ogólnej liczby ofert pracy, w tym z wolnej stopy. Natomiast wzrasta liczba miejsc pracy utworzonych przy pomocy środków Funduszu Pracy.

W tym roku Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju otrzymał środki z Funduszu Pracy w zakresie aktywnych form łagodzenia skutków bezrobocia w kwocie 2 873 476 zł.

W ramach zawartych w 2000 roku umów zaktywizowano dotychczas - 827 osób w zakresie następujących programów:

  • szkolenia osób bezrobotnych, - prace interwencyjne,
  • roboty publiczne, - absolwenci,
  • pożyczki na działalność gospodarczą.

REASUMUJĽC
Rynek pracy (opierając się na danych z Urzędu Pracy) to znacznie mniejsze w porównaniu do poprzednich lat zainteresowanie pracodawców rozszerzeniem działalności gospodarczej i tworzeniem dodatkowych miejsc pracy. Natomiast wzrasta zainteresowanie pracodawców zatrudnianiem absolwentów na staż, pracami interwencyjnymi bez zobowiązań dotyczących dalszego zatrudniania w ramach umów o pracę.

Najwięcej zapotrzebowań jest na w ekonomistów, prawników, nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego oraz informatyków.

Pracodawcy niechętnie zatrudniają młode kobiety, wymagając od nich często deklaracji, iż nie planują w najbliższym czasie zakładania rodziny oraz bardzo wysokich kwalifikacji tj. doświadczenia w danej pracy, wyższego wykształcenia, znajomości języków obcych i dobrej znajomości obsługi komputera.

Stopa bezrobocia w powiecie biłgorajskim na dzień 30 czerwca wynosiła 12,1 %, w kraju 13,5 %. W poprzednich latach tj. 1998 r. - 9,2 % (w kraju 9,8), w 1999 r. - 11,5 % (w kraju 11,6%).

Stopa bezrobocia w Biłgoraju wynosi 10,0 %. Wniosek z tego jest jeden: choroba kapitalizmu bezrobocie wzrasta.

M.C.

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: