Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 8/1999
Raport o bezrobociu
Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju zarejestrował na dzień 31 sierpnia br. 7564 osoby bezrobotne, w tym 3935 kobiet. W rejestrach urzędu figurowało też 341 osób poszukujących pracy. Większość bezrobotnych - 66% , to jest 4990 osób pochodzi z terenów wiejskich.

Początek roku przyniósł szczególny wzrost rejestracji, kiedy w styczniu i lutym rejestrowało się po 950 osób. Spowodowała to reforma ubezpieczeń społecznych, konieczność poszukiwania podstaw ubezpieczenia. Obecnie średnia rejestracja w miesiącu wynosi 400 bezrobotnych. W ciągu ośmiu miesięcy skreślono z ewidencji urzędu 3884 osób w tym 1721 z powodu podjęcia pracy, stanowi to 44,3% ogółu wyrejestrowanych.

Liczba bezrobotnych uprawnionych do zasiłku wynosi 874, stanowi to 11,5% ogółu bezrobotnych, co uważa się za jeden z najniższych wskaźników w województwie. Średnia krajowa wynosi ok. 12%.

Stan bezrobotnych absolwentów na dzień 31.08.br wynosił 440 osób, stanowi to 5,8% ogółu bezrobotnych. Ze względu na przyczyny bezrobocia - 684 osoby zostały zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy, przeważnie w formie zwolnień grupowych i likwidacji zakładu. Stanowi to 9%.

W pierwszym kwartale br. urząd pozyskał 1605 ofert pracy. W sierpniu br. na jedno miejsce pracy przypadało 33 bezrobotnych.

Wśród bezrobotnych przeważają ludzie młodzi. Osób w wieku do 34 lat jest 64,8%. 22,1% stanowią bezrobotni w wieku 35 - 44 lata oraz w wieku powyżej 54 lat 13,1%. Najliczniejszą grupę - 41,8% stanowią bezrobotni z wykształceniem zawodowym. Największe bezrobocie notuje się w Biłgoraju 1938 osób ( w tym 1037 kobiet) i w gminie Biłgoraj 1080 osób ( w tym 530 kobiet). Na terenie powiatu najwięcej bezrobotnych ma gmina Józefów - 454 osoby, Tereszpol - 404 osoby i Księżpol 400 osób.

Działalność PUP w Biłgoraju nie ogranicza się do statystyki i zasiłków. Aktywnie prowadzone są kontakty z pracodawcami w celu pozyskania miejsc pracy. Notuje się niestety spadek ofert pracy. Z dyspozycji urzędu, środki Funduszu Pracy wykorzystano między innymi na utworzenie w br. 362 miejsca pracy, z tego, 145 w ramach prac interwencyjnych, 41 w ramach robót publicznych. Utworzono 55 miejsc dla absolwentów.

Urząd udzielił pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej i utworzenie 11 miejsc pracy. Obok tej działalności, urząd organizował szkolenie w wielu kierunkach i zawodach.

Funkcjonuje Klub Pracy , którego celem jest pomoc bezrobotnym w poszukiwaniu pracy i zdobycia nowego zawodu. W zajęciach klubu uczestniczyło 128 osób.

Szczególną grupą społeczną, zagrożoną długotrwałym bezrobociem, są absolwenci szkół zawodowych i średnich. Jedną z przyczyn tego stanu jest rozbieżność pomiędzy umiejętnościami i predyspozycjami zawodowymi absolwentów a wymaganiami stawianymi przez pracodawców. Występuje też inna rozbieżność na rynku pracy, pomiędzy strukturą ofert pracy a strukturą absolwentów. Urząd realizuje program dla absolwentów opracowany przez Krajowy Urząd Pracy, przystosowany do lokalnych potrzeb i możliwości. Głównym założeniem programu są działania umożliwiające zatrudnienie 30% zarejestrowanych po raz pierwszy absolwentów. Każdy rejestrujący się absolwent otrzymuje pakiet informacji o jego prawach i obowiązkach oraz zakresie pomocy, jaką może uzyskać w urzędzie. Wskutek tych działań 18 absolwentów zostało zatrudnionych, 22 zatrudniono ze wsparciem środkami Funduszu Pracy, 39 skierowano na staż. 50 absolwentów zostało skierowanych na szkolenia. Działania te nie stanowią w pełni systemowego rozwiązania problemu bezrobocia absolwentów. Ich grupa jako bezrobotnych wciąż jest dość duża i konieczne są zmiany uelastyczniające system kształcenia stosownie do potrzeb rynku pracy jak też i korekty w programach kształcenia.

Opr. MJS

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: