Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 9/2000
Nasza historia jak powstawała Solidarność
Obecna uroczystość XX- lecia NSZZ "Solidarność", wiąże się z datą 13 sierpnia 1980 roku, kiedy to zostało podpisane "Porozumienie Gdańskie", a dzień ten został przyjęty jako data utworzenia "Solidarności". Ta okrągła rocznica działalności naszego związku zawodowego i ruchu społecznego skłania a także zobowiązuje do refleksji i przypomnienia niektórych faktów, jakie dokonały się w kraju a także na naszym terenie w tym dwudziestoleciu i wcześniej. Aby mówić o dorobku i genezie "Solidarności" trzeba sięgnąć do wielu wcześniejszych wydarzeń, jakie miały miejsce na przestrzeni naszej najnowszej historii i które miały zasadniczy wpływ na rodzenie się świadomości antykomunistycznej w naszym społeczeństwie. Mimo stworzenia warunków "żelaznej kurtyny" prawda o systemie docierała do nas z różnych stron a przede wszystkim z Rosji Sowieckiej (...) Było to imperium, które niszczyło wszelkie dobro, które w bezwzględny sposób zniewalało ludy i narody podporządkowując je tzw. kultowi jednostki. Imperium, które zabijało w człowieku wiarę i wszelką nadzieję poprzez likwidację i niszczenie wyznań i kościołów(...) Nie można zapomnieć, że Armia Czerwona, po wkroczeniu do Polski przy pomocy zdrajców, wymordowała i zniszczyła naszą elitę polityczną, ruch oporu, antyhitlerowski, skupiony głównie w AK. Nastąpiło niszczenie Kościoła Katolickiego poprzez bezpodstawne oskarżenia i organizowanie spreparowanych procesów politycznych, aresztowań i zsyłek (...). Także z Biłgoraja wielu naszych najlepszych patriotów zostało wywiezionych na dalekie rubieże Syberii i Kazachstanu. Jedną winą aresztowanych i wywożonych było to, że byli Polakami i tej polskości nie chcieli się wyrzec (...)

Drogę do powstania "Solidarności" utorowały wcześniejsze protesty i zrywy robotnicze, studentów i inteligencji w latach; 1956, 1968, 1970, 1976, 1980. Ogromną rolę odegrał tu nasz Ojciec Święty Jan Paweł II, który nieprzerwanie modlił się za Naród Polski, stawał w jego obronie, wskazywał drogę pokojowego rozwiązywania konfliktów. (...)

W roku 1980 fala strajków i protestów robotniczych objęła cały kraj. Także w Biłgoraju były przeprowadzone strajki robotnicze, przeciw absurdom w gospodarce, złemu zarządzaniu, niskim wynagrodzeniom, drastycznym podwyżkom cen żywności i niskiej stopie życiowej w porównaniu nie tylko do krajów zachodnich. W wyniku podpisania porozumień sierpniowych w Szczecinie, Gdańsku i Jastrzębiu, zaczęły się tworzyć struktury wolnego i niezależnego (samorządnego) Związku Zawodowego "Solidarność". Był to autentyczny spontaniczny pęd do wolności, do prawdy i sprawiedliwości. Pęd przeciw absurdom, zakłamaniu i wszelkiemu złu, które symbolizował ustrój komunistyczny. Była to narodowa demonstracja przeciw ówczesnemu porządkowi. Po strajkach wrześniowych w Zakładach Metalowych i BZNS zostało zwołane 2 grudnia 1980r, zebranie delegatów biłgorąjskich zakładów pracy, które wybrało w głosowaniu tajnym siedmioosobowy Zarząd Międzyzakładowego Komitetu Rejonowego NSZZ "Solidarność", jako tymczasowy organ założycielski w następującym składzie:

1.Janusz Różycki - przewodniczący,
2. Marian Sołtys - zastępca przewodniczącego,
3.Władysław Bukowiński - zastępca przewodniczącego
4.Czesław Podlewski - sekretarz,
5.Włodzimierz Juszczyk - członek
6.Edward Ogorzałek - członek
7.Andrzej Woźnica - członek.

Po powstaniu statutowych struktur związku w zakładach pracy, na dzień 30 czerwca 1981 r, zostaje zwołane I Walne Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność" Oddziału w Biłgoraju, na którym w formalnych wyborach demokratycznych, został wybrany I Zarząd Oddziału "Solidarność" w Biłgoraju w następującym składzie:
1. Marian Jagusiewicz - przewodniczący,
2. Marian Sołtys - zastępca przewodniczącego
3. Marian Mach - zastępca przewodniczącego
4. Lucyna Szuba - sekretarz,
5. Edward Buczek - członek,
6. Franciszek Cielica - członek
7. Stanisław Przytuła - członek

Inicjatorami tworzącymi pierwsze struktury Związku w Biłgoraju były grupy działaczy z zakładów pracy, w których były przeprowadzone strajki. Ten wybrany Zarząd Oddziału prowadził swoją legalną działalność do 13 grudnia 1981r, a następnie działalność podziemną do 13 października 1988r i działalność wznowioną do 15 listopada 1989roku.

Marian Jagusiewicz

(Przedruk skrócony z Biuletynu Informacyjnego RKO Ziemi Bitgorajskiej i ZO NSZZ "S" w Biłgoraju. Biłgoraj 30 września 2000 r.)

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: